מדריכים הלכתיים

מאמרים

שיעורים

שאלות ותשובות

מהן הבעיות ההלכתיות העיקריות בקטיף חוויתי במטעים?

שאלה:

מהן הבעיות ההלכתיות העיקריות בקטיף חוויתי במטעים, ומה פתרונם?

תשובה:

בקטיף חוויתי במטעים יש להקפיד על מספר נושאים הלכתיים חשובים. ראשית, יש להיזהר מלקטוף פירות מעצים שנמצאים בתוך 3 השנים הראשונות לנטיעתם או מ"עצי מילואים" חדשים שנשתלו במטע ותיק, מפני איסור ערלה. לצורך כך, חשוב לבקש אישור מבעלי המקום שאין במטע עצים כאלה, וכדאי לוודא זאת גם עם המשגיח. ציבור המהדרין יש לו להקפיד על מניין 3 השנים מהשתילה במטע עצמו ולא מהמשתלה. כמו כן, יש לשים לב לפירות משנה רביעית לנטיעה שטעונים פדיון נטע רבעי, ואם יש ספק האם הפרי בשנתו הרביעית או החמישית - חובה להפריש מספק מהפירות גם תרומות ומעשרות מלבד הפדיון. בעיה נוספת היא העובדה שעצים מסוימים כמו רימונים, סברס, פטל ואוכמניות עלולים להוציא ייחורים חדשים מהשורשים, והפירות הגדלים על יחוריים אלו נחשבים עדין בתוך שנות ערלה, ולכן במטעים של עצים אלו חשוב לוודא שהמטע מטופל היטב תחת השגחה מתאימה, כמו כן חשוב לדעת שחלק מפירות אלו נגועים בתולעים ויש לבודקם, בעיקר פרי הפטל שהנגיעות בו גדולה מאד. כמו כן כיון שמשלמים מראש על הקטיף, נחשב הדבר כ"מקח" ואזי מותר לקטוף בכל פעם רק פרי אחד ולאכלו, אך אם קוטפים ביחד, שניים או יותר או פירות גדולים כרימון/אבטיח, חלה חובת הפרשת תרומות ומעשרות. במקרה של ספק בכל אחד מהנושאים הללו, ולברורים נוספים, רצוי להתייעץ עם רבני בית ההוראה "אמונת איש" בטלפון 026488888 שלוחה 31 או כאן ← להרחבת הדברים ניתן לקרוא כאן ←

מהן הבעיות ההלכתיות העיקריות בקטיף חוויתי במטעים, ומה פתרונם?

האם מותר לסחוט לימון אחד מעץ שבחצר בלי הפרשת תרומות ומעשרות?

שאלה:

האם מותר לקחת לימון אחד מעץ שבחצר ולסחוט אותו לתוך בקבוק או תבשיל. ללא הפרשת תרומות ומעשרות?

תשובה:

יש להפריש תרומות ומעשרות בברכה, אף שלא צירף שני פירות,  וזאת משני טעמים: האחד, שסחיטת לימון היא כבור קטן שמבואר במשנה שהסוחט אשכול ענבים נקבע למעשר. והשני יש להסתפק האם לימון נקרא פרי גדול ובו לא נאמר ההיתר של פרי אחד שלא נקבע למעשר בחצר, משום שאין רגילות לאוכלו באכילה אחת. ואף שבביאור ההלכה כתב שאין לברך על פרי אחד שנכנס לבית לבד כיון שנחשב כנכנס במוץ שפרי אחד לא נחשב 'גמור', כאן יש לצרף את השיטות בראשונים שכלפי אכילת קבע מכניס במוץ לא נפטר מתרומות ומעשרות, ואת שיטות הראשונים שרק חיטה במוץ נפטרת כשנכנסת כך לבית, כי היא לא "רואה" את פני הבית אבל שאר פירות שאינם גמורים כל כך חייבים גם כשנכסים כשלא נגמרה מלאכתם עדיין, ואת הספק שמא הלימון נחשב פרי גדול שדינו כצירוף שתים.

האם מותר לקחת לימון אחד מעץ שבחצר ולסחוט אותו לתוך בקבוק או תבשיל. ללא הפרשת תרומות ומעשרות?