שאלות ותשובות – ע"ש הרב ש.א. רוזנברג זצ"לתבלינים המשמשים לנתינת טעם בלבד ואין דרך בני אדם לאוכלם, פטורים מתרו"מ גם כשמתבל איתם ואף אם יבוא לאוכלם, אולם תבלינים שפעמים נאכלים כמות שהם אפילו למקצת בני אדם יש להחמיר ולהפריש מהם תרו"מ (ללא ברכה) אף כשמשתמש בהם לנתינת טעם בלבד, ולכאורה גם בתבלין הנענע ודומיו ישנם המכניסים אותם לסלטים ואוכלים אותם כמות שהם, ולכן גם הרוצים להטעים בהם כוס תה ראוי שיפריש מהם תרו"מ ללא ברכה.

איסור אכילת טבל כולל גם איסור לטעום ממנו, אך קודם שנגמרה מלאכת הפרי הותרה אכילת ארעי, ובכלל זה טעימה מהפרי, זיתים המרים הזקוקים לכבישה בכדי להיות ראוים למאכל יש הסוברים שכבישתם היא גמר מלאכתם ולכן קודם לכך מותרים בטעימה אמנם יש הסוברים שגמר מלאכת הזיתים היא קודם הכבישה, ולכן למעשה אין לטעום מן הזיתים אף קודם כבישתם [ואף כשעדין לא הוכנסו לבית, אין לטעום מהזיתים].

בפסח של השנה הרביעית לשמיטה ובפסח של שנת השמיטה עצמה חל חיוב לבער מן העולם את המעשר השני או את המטבעות שחיללו עליהם מעשר שני, ונוהגת מצוה זו של ביעור מעשרות אף בזמן הזה. לפיכך אם הצטברו אצלו מטבעות של מע"ש במשך חמש שנים, בהכרח שיש בהם מטבעות שעבר עליהם זמן הביעור. רבים מהפוסקים סוברים שמע"ש שעבר עליו זמן הביעור נאסר ואין לו  תקנה,אולם החזו"א סבר שהמע"ש לא נאסר וניתן לחללו אף לאחר זמן הביעור. גם אם רוב המטבעות שברשותו לא עבר עליהם זמן הביעור, מכל מקום מיעוט המטבעות שנאסרו אינם בטלים, כיון שמטבע הוא דבר חשוב שאינו בטל בתערובת, לכן לדעת רוב הפוסקים נאסרו כל המטבעות ואין להם תקנה ובשעת הצורך יוכל לסמוך על דעת החזו"א. וכיצד יעשה אז? יקח מטבע אחת קטנה שיש בה שווי של פרוטה אחת לפחות ויאמר "כל המעשר השני שבמטבעות אלו, הוא וחומשו, מחולל על מטבע זו". לאחר שחילל את המע"ש שבמטבעות, יצאו כל המטבעות לחולין ומותר להשתמש בהם לכל דבר.

 

בצל מעושר שצמחו עליו עלים חדשים, אין צורך להפריש מהם תרומות ומעשרות. אולם אם גדל הבצל בתוך כוס מים ראוי להפריש תרו"מ מהעלים שגדלו, בלא ברכה. הגדל בתוך בית, לעולם אין מפרישים ממנו תרו"מ בברכה, אלא בלי ברכה.

1 21 22 23