שאלות ותשובות – ע"ש הרב ש.א. רוזנברג זצ"לאנו לא יודעים מהו 'ההיתר' היום. גם בזמנם שסמכו על ההיתר היינו בזמן שהשאלה היתה נוגעת לחיי נפש ועוד תנאים נוספים אך היום אין מקום ל'היתר' זה.

 

פירות שביעית דהיינו פירות שחנטו בשנה השביעית [השסק הוא הפרי הראשון שמשווק בתחילת הקיץ מתוצרת שחנטה בשביעית] פטורים מהפרשת תרו"מ, אך חשוב לציין שהפירות קדושים בקדו"ש ורבו הדינים הנוגעים לזה.

כיון שהמטבע הקדוש ניתן למטרה האסורה והוא אינו ברשותך, שייך רק פיתרון שאינו מוסכם על כל הראשונים, והוא שתקח מטבע אחרת ותחלל עליה את קדושת המע"ש שהייתה במטבע שאיננה ברשותך, מחוסר ברירה סומכים בזה על המקילים.

נקדים ונאמר שעדיף וראוי לקנות פירות במקום מפוקח ע"י כשרות מהודרת המפקחת שישווקו פירות ללא חשש ערלה כלל ועיקר, לוח אחוזי הערלה של בית המדרש מסייע לאלו שבמקום הצורך קונים סחורה שאין עליה פיקוח מהודר בעניני ערלה [וממילא זקוקים גם להפריש מהפירות תרו"מ] ולמענם חוקר בודק ומעדכן בית המדרש את אחוזי פירות הערלה המצויים, כאשר הכלל המנחה בזה הינו שכל עוד פירות הערלה הם מיעוט, ניתן לרכוש את הסחורה, אך בהגדרת "מיעוט" נחלקו הפוסקים האם הכוונה לכל מיעוט, או שמא דוקא למיעוט שאינו מצוי ואם 10% מהפירות הם ערלה צריכים לחשוש ולא ניתן לרכוש  את הפרי המבוקש, ישנם המחמירים עוד שגם ב-
4-5% של פירות ערלה צריכים לחוש, והמחמירים ביותר סוברים שאף ב- 0.5% כבר חוששים. חשוב לציין שאחוזי הערלה בפירות השונים המתפרסמים בלוח מעודכנים ע"פ המצב בפרדסים ובשדות, ופעמים שלשווק מגיע אחוז נמוך יותר,מחמת כמה סיבות, ולכן בכל ספק מומלץ להתייעץ עם רבני בית המדרש.

אסור ליתן במתנה פירות שלא הופרשו מהם תרו"מ כדין, והנותנם לע"ה או חשוד עובר ב- " לפני עוור לא תתן מכשול ", בדיעבד אם כבר לקחם הגנן,מותר וצריך להפריש מפירותיך שבביתך על הפירות שלקח, אך זהו פתרון בדיעבד, ולכן היותר מומלץ לבקש מהגנן, אפילו בטלפון, להבדיל את החלק שזקוקים להפריש מהפירות ואז תאמר אתה בביתך את נוסח ההפרשה על הפירות והתרומות ומעשרות המצויים בבית הגנן. נוסח ההפרשה כמופיע בסידורים בשינוי מועט: "היותר מאחד ומאה במה שהפריש פלוני בביתו הרי הוא וכו' ", "אותו אחד ממאה שהפריש פלוני בביתו ועוד תשעה וכו' ", "ומעשר שני בדרומם של פירותיו וכו' "

תבלינים המשמשים לנתינת טעם בלבד ואין דרך בני אדם לאוכלם, פטורים מתרו"מ גם כשמתבל איתם ואף אם יבוא לאוכלם, אולם תבלינים שפעמים נאכלים כמות שהם אפילו למקצת בני אדם יש להחמיר ולהפריש מהם תרו"מ (ללא ברכה) אף כשמשתמש בהם לנתינת טעם בלבד, ולכאורה גם בתבלין הנענע ודומיו ישנם המכניסים אותם לסלטים ואוכלים אותם כמות שהם, ולכן גם הרוצים להטעים בהם כוס תה ראוי שיפריש מהם תרו"מ ללא ברכה.

איסור אכילת טבל כולל גם איסור לטעום ממנו, אך קודם שנגמרה מלאכת הפרי הותרה אכילת ארעי, ובכלל זה טעימה מהפרי, זיתים המרים הזקוקים לכבישה בכדי להיות ראוים למאכל יש הסוברים שכבישתם היא גמר מלאכתם ולכן קודם לכך מותרים בטעימה אמנם יש הסוברים שגמר מלאכת הזיתים היא קודם הכבישה, ולכן למעשה אין לטעום מן הזיתים אף קודם כבישתם [ואף כשעדין לא הוכנסו לבית, אין לטעום מהזיתים].

בפסח של השנה הרביעית לשמיטה ובפסח של שנת השמיטה עצמה חל חיוב לבער מן העולם את המעשר השני או את המטבעות שחיללו עליהם מעשר שני, ונוהגת מצוה זו של ביעור מעשרות אף בזמן הזה. לפיכך אם הצטברו אצלו מטבעות של מע"ש במשך חמש שנים, בהכרח שיש בהם מטבעות שעבר עליהם זמן הביעור. רבים מהפוסקים סוברים שמע"ש שעבר עליו זמן הביעור נאסר ואין לו  תקנה,אולם החזו"א סבר שהמע"ש לא נאסר וניתן לחללו אף לאחר זמן הביעור. גם אם רוב המטבעות שברשותו לא עבר עליהם זמן הביעור, מכל מקום מיעוט המטבעות שנאסרו אינם בטלים, כיון שמטבע הוא דבר חשוב שאינו בטל בתערובת, לכן לדעת רוב הפוסקים נאסרו כל המטבעות ואין להם תקנה ובשעת הצורך יוכל לסמוך על דעת החזו"א. וכיצד יעשה אז? יקח מטבע אחת קטנה שיש בה שווי של פרוטה אחת לפחות ויאמר "כל המעשר השני שבמטבעות אלו, הוא וחומשו, מחולל על מטבע זו". לאחר שחילל את המע"ש שבמטבעות, יצאו כל המטבעות לחולין ומותר להשתמש בהם לכל דבר.

 

בצל מעושר שצמחו עליו עלים חדשים, אין צורך להפריש מהם תרומות ומעשרות. אולם אם גדל הבצל בתוך כוס מים ראוי להפריש תרו"מ מהעלים שגדלו, בלא ברכה. הגדל בתוך בית, לעולם אין מפרישים ממנו תרו"מ בברכה, אלא בלי ברכה.

1 20 21 22