תרומות ומעשרותפירות שביעית דהיינו פירות שחנטו בשנה השביעית [השסק הוא הפרי הראשון שמשווק בתחילת הקיץ מתוצרת שחנטה בשביעית] פטורים מהפרשת תרו"מ, אך חשוב לציין שהפירות קדושים בקדו"ש ורבו הדינים הנוגעים לזה.

כיון שהמטבע הקדוש ניתן למטרה האסורה והוא אינו ברשותך, שייך רק פיתרון שאינו מוסכם על כל הראשונים, והוא שתקח מטבע אחרת ותחלל עליה את קדושת המע"ש שהייתה במטבע שאיננה ברשותך, מחוסר ברירה סומכים בזה על המקילים.

אסור ליתן במתנה פירות שלא הופרשו מהם תרו"מ כדין, והנותנם לע"ה או חשוד עובר ב- " לפני עוור לא תתן מכשול ", בדיעבד אם כבר לקחם הגנן,מותר וצריך להפריש מפירותיך שבביתך על הפירות שלקח, אך זהו פתרון בדיעבד, ולכן היותר מומלץ לבקש מהגנן, אפילו בטלפון, להבדיל את החלק שזקוקים להפריש מהפירות ואז תאמר אתה בביתך את נוסח ההפרשה על הפירות והתרומות ומעשרות המצויים בבית הגנן. נוסח ההפרשה כמופיע בסידורים בשינוי מועט: "היותר מאחד ומאה במה שהפריש פלוני בביתו הרי הוא וכו' ", "אותו אחד ממאה שהפריש פלוני בביתו ועוד תשעה וכו' ", "ומעשר שני בדרומם של פירותיו וכו' "

תבלינים המשמשים לנתינת טעם בלבד ואין דרך בני אדם לאוכלם, פטורים מתרו"מ גם כשמתבל איתם ואף אם יבוא לאוכלם, אולם תבלינים שפעמים נאכלים כמות שהם אפילו למקצת בני אדם יש להחמיר ולהפריש מהם תרו"מ (ללא ברכה) אף כשמשתמש בהם לנתינת טעם בלבד, ולכאורה גם בתבלין הנענע ודומיו ישנם המכניסים אותם לסלטים ואוכלים אותם כמות שהם, ולכן גם הרוצים להטעים בהם כוס תה ראוי שיפריש מהם תרו"מ ללא ברכה.

איסור אכילת טבל כולל גם איסור לטעום ממנו, אך קודם שנגמרה מלאכת הפרי הותרה אכילת ארעי, ובכלל זה טעימה מהפרי, זיתים המרים הזקוקים לכבישה בכדי להיות ראוים למאכל יש הסוברים שכבישתם היא גמר מלאכתם ולכן קודם לכך מותרים בטעימה אמנם יש הסוברים שגמר מלאכת הזיתים היא קודם הכבישה, ולכן למעשה אין לטעום מן הזיתים אף קודם כבישתם [ואף כשעדין לא הוכנסו לבית, אין לטעום מהזיתים].

1 5 6 7