תרומות ומעשרותבדרך כלל יש השגחה של הרבנות, ורצוי לעשר בבית פעם נוספת בלי ברכה. השנה היא שנת מעשר שני וצריך לחלל את המעשר על פרוטה. להסבר נוסף ניתן להתקשר לטל 02-6488888 שלוחה 31.

צריך לומר את נוסח ההפרשה כולל את הברכה ובשנות מעשר שני כמו שנה זו וכן שנה הבאה גם לברך את הברכה השניה על פדיון מעשר שני [לבירורים להתקשר לטלפון 02-6488888 שלוחה 3].

אם פדית על המטבע הזה ונשאר עוד מקום לחלל משאירים אותו עד שיגמר ואז מחללים אותו על מטבע בשוה פרוטה ומבערים אותה מן העולם [צריך לעשות ביעור זה עד פסח של השנה הרביעית]
אם נשאר לך המטבע מלפני שנת השמיטה צריך מיד לבער את כל המטבעות
לבירור נא להתקשר  לבית ההוראה 02-6488888

ישנם כמה סיבות ואפשר לעיין בספר ישא יוסף (חלק ב' סימן כה) שחיבר ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ונזכיר בקצרה את הסיבות:

א. מצד תקנת דמאי שכל הקונה מעם הארץ צריך לעשר אפילו שכבר עישרו.

ב. מצד שיש חששות של הפרשה מחיוב על הפטור[שמערבים תוצרת מכמה ישובים חלק ממקומות שהם ספק ארץ ישראל וחלק ממקומות שהם ודאי ארץ ישראל ולכן כמה שמפרישים יש יותר ודאות.

ג. פעמים המעשרות שלקחו לא פטרו את כל הסחורה משום שלקחו כמות קטנה מכפי שצריך ונמצא שלא הכל מתוקן.

ד. מחמת הבעיות ההלכתיות שיש במינוי שליחות בתרומות ומעשרות שרק הבעלים יכולים למנות שליח ולא מנהלי העבודה ופעמים שיד גוי באמצע שזה מחמיר את הבעיה.

הזכרנו על קצה המזלג את הבעיות שמחמת כן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שראוי לכל בן תורה לעשר פעם נוספת אף אם קנו בכשרות מהודרת.

מבחינת שביעית אין בעיה בענבים, לעומת זאת התמרים היבשים הם מהשביעית  וצריכים הכשר. מגיעים לשוק בעונה זו תמרים צהובים והם של השנה השמינית.

מבחינת ערלה בתמרים אין חשש ערלה לעומת זאת בענבים יש זנים בעיקר בלי גרעינים שיש בהם חשש אפשר לשמוע את האחוזים של הערלה בטלפון 02-6488888 שלוחה 33, ולהתיעץ עם מי שמבין בזנים. [לא הולכים אחר האחוזים של כלל הענבים]

פרוטה חמורה צריך בכל פעם שמחללים מעשר שני שהשווי שלו הוא פחות משווה פרוטה.
הכנת פרוטה חמורה נעשית באופן זה: בפעם הראשונה שמחללים מעשר שני על מטבע צריך שיהיה השווי של המעשר שני יותר משוה פרוטה ואז אפשר לחלל גם מעשר שני פחות משוה פרוטה כמו כן בפעם הראשונה שמחללים צריך לחלל את הדרגת חיוב הגבוהה במעשר, ולכן לוקחים טבל ודאי, מדגן [תירוש ויצהר , ושלא יהיה קנוי אלא של הבעלים [בהנחה שהחילולים הבאים יהיו בדרגות אלו].

פרוטה חמורה צריך בכל פעם שמחללים מעשר שני שהשווי שלו הוא פחות משווה פרוטה.

הכנת פרוטה חמורה נעשית באופן זה: בפעם הראשונה שמחללים מעשר שני על מטבע צריך שיהיה השווי של המעשר שני יותר משוה פרוטה ואז אפשר לחלל גם מעשר שני פחות משוה פרוטה כמו כן בפעם הראשונה שמחללים צריך לחלל את הדרגת חיוב הגבוהה במעשר, ולכן לוקחים טבל ודאי, מדגן [תירוש ויצהר , ושלא יהיה קנוי אלא של הבעלים [בהנחה שהחילולים הבאים יהיו בדרגות אלו].