תרומות ומעשרותאסור לזרוע תרומה כמבואר במשנה ריש פרק ט' מתרומות ועיי"ש בעבר וזרע מה יעשה.

אסור לזרוע טבל אפילו קודם גמר מלאכה כמבואר ברמב"ם פרק ו' מהל' מעשר הל' ג' . ועיי"ש בעבר וזרע מה דינו.

במקרה זה ודאי שאין צריך לעשר כיון שאינו נאכל.

אבל הפוסקים דנו באותם שממלאים עלי גפן באורז ובשר ואוכלים אותו ואפילו הכי פטרו מלעשר מכיון שרובא דרובא של עלי גפן אינן נאכלין.

צריך לעשר חזרת ואין זה כתבלין שנותן טעם כיון שהוא בעצמו נאכל.

במקומות שיש תערובות של פירות כגון בבתי אריזה וחוששים שמא יתערבו פירות ממקומות שונים ויש חשש של תערובת פטור וחיוב, מייחדים פירות שהם ודאי טבל ומהם מעשרים על כל התערובת ומציינים מאיזה מיכל מעשרים.

אם הדרוזי הוא המגדל אין צריך להפריש תרומות ומעשרות, אך אם יתכן והוא קנה את התוצרת מישראלי צריך להפריש תרומות ומעשרות בלי ברכה, שנה זו היא שנת מעשר שני וצריך לחלל את המעשר שני על פרוטה.

דהיינו לומר את כל הנוסח הכולל תרומה גדולה ומעשר ראשון ותרומת מעשר וכן מעשר שני, ואח"כ לחלל את המעשר שני.

אם אתה נמצא בשלב של בן יומו דהיינו תוך עשרים וארבע שעות מתחילת הניקוי, תיקח לימון אחר ותפריש גם על מה שבלוע בתוך הכלי.

אם כבר עברו עשרים וארבע שעות מתחילת הניקוי, יש אומרים שמועיל להפריש עכשיו [הגרש"ז אוירבך זצ"ל] וי"א שצריך להגעיל את הכלי [הגרי"ש אלישיב זצ"ל] להרחבה עי' משפטי ארץ תרומות פרק ב' הל' יב ובמילואים.

השאלה הזו תלויה במחלוקת האם גידולי מים צריכים להפריש מהם ולהלכה יפריש בלא ברכה.

אמנם אם הבצל הוציא עלים חדשים בלא שהיה במים אלא מחמת הלחות העלים פטורים ממעשרות.

בעיקר בתקופה זו הבעיה היא במעשרות משום שכמעט לא מצוי שאילות של ערלה [ערלה בפירות העונה הם ב4 דברים קרמובלה, אוכמניות, פאפיה פסיפלורה] עי' בלוח ערלה לפירות הקיץ שנשלח השבוע.