שביעיתהדסים שצריך לשמור קדושת שביעית זה הדסים שגידלו אותם לריח [וגם זה ספק בירושלמי] אבל הדסים הגדלים בגינה לשום נוי ומשתמשים בהם לריח בפשטות לא צריך לשמור עליהם קדושת שביעית.

מכל מקום גם בהדסים שגידלום לריח ההוראה היא לשמור קדושת שביעית עד סוף החורף. [מאד קשה לדעת בצמח רב שנתי מה שייך לשנה השביעית ולכן  מחמירים עד סוף החורף.

הלימונים חונטים כל השנה, בתקופה זו כל הלימונים הצהובים והבשלים חנטו בשביעית וצריך להפקירם ולנהוג בהם קדושת שביעית, אמנם הלימונים הירוקים הקטנים יתכן שחנטו השנה והם יהיו חייבים במעשרות. אם יש ספק מתי הם חנטו העצה היא להמשיך להפקיר את הלימונים וממילא הם יהיו פטורים ממעשרות.

בלוח כתוב שזמן ביעור של אתרוגים הוא בא' שבט אמנם במציאות יש הרבה אתרוגים על העץ  ולכן צריך להפקיר את המרקחת בפני ג' אנשים וכששוב מכניס הביתה להתכוין שלא לזכות בה. [ובתנאי שיש לכם יותר ממזון ג' סעודות  לכל בני הבית כי אם יש פחות אין צריך לבער כלל].

קיימת מחלוקת הפוסקים בקליפות תפוזים האם יש בהן קדושת שביעית, להלכה מי שגר במקום ישוב שאין שם בהמות שיאכלו את הקליפות, יכול לעטוף את הקליפות בשקית נילון ולזורקם לפח.

הלימונים של עכשיו הם של שביעית ואם הלימונים הללו של היתר מכירה יש בהם שאלה של שמור ונעבד שנחלקו בזה הפוסקים ובשעת הצורך מקילין לאוכלם, לדעת החזון איש אין צריך לעשרן אף שהם שמורים ויש חולקים וסוברים לעשרם ומי שרוצה יחמיר לעשרן בלא ברכה.

לסוברים כדעת החזון אי"ש יש לעטוף את המעשר בשתי שקיות ולהניחו בפח נפרד לפח השמיטה הקיים שמא יבואו לאוכלם.

טחנות הקמח הגדולות אינן מכניסין קמח של שביעית, הקמחים בהכשר הבד"ץ אין בהם גם חשש של טבל.

מהיום הראשון של חנוכה הותר איסור ספיחין אפילו בדברים שעדיין  לא נעשו כיוצא בו, בטבלה של בית המדרש כתבו את התאריכים בכל הירקות שנעשו כיוצא בו, ולפי הגרי"ש יש להוסיף הזמן של המשתלה. בחנוכה הותר איסור ספיחין גם אם לא הגיע לכיוצא בו.

יש לציין שיש המחמירים [ואף הרב אלישיב צידד בזה] שלא לאכול כלל ירקות שנזרעו בשנה השביעית ובעגבניות התאריך הוא א' אדר א' כפי שמופיע בלוח מועדים לשמיטה בהוצאת בית המדרש.

מהיום הראשון של חנוכה הותר איסור ספיחין אפילו בדברים שעדיין  לא נעשו כיוצא בו, בטבלא של בית המדרש כתבו את התאריכים בכל הירקות שנעשו  כיוצא בו, ולפי הגרי"ש יש להוסיף הזמן של המשתלה. בחנוכה הותר איסור ספיחין גם אם לא הגיע לכיוצא בו.

יש לציין שיש המחמירים [ואף הרב אלישיב צידד בזה] שלא לאכול כלל ירקות שנזרעו בשנה השביעית ובעגבניות התאריך הוא א' אדר א' כפי שמופיע בלוח מועדים לשמיטה בהוצאת בית המדרש.

איסור ספיחין נפקע מיום א' דחנוכה בכל הירקות שנלקטו בשנה השמינית. אמנם בשוק קיימת סחורה של ירקות שנלקטו בשנה השביעית שבהם לא נפקע איסור ספיחין שהם: בטטה, בצל, גזר, דלעת, דלורית, שום ותפוחי אדמה. [אין בידינו מידע מתי תגמר הסחורה שנלקטה בשביעית]