כלאייםאין איסור כלאים במינים שראויים רק לנוי ומותר להטמינם.

לדעת החזון איש (כלאים יג, טז) גם בשני עציצים צריך להרחיק בין מין למין. אמנם, לדעת הגר"ש ואזנר זצ"ל (שבט הלוי ח"ו סי' קס"ו). אין צריך כיון שיש היכר בין מין למין. לדעת הגרצ"פ פרנק (הר צבי ח"ב סי' כד) בין עציצים שאינם נקובים או בין עציץ שאינו נקוב לגדל בקרקע לא צריך להרחיק, כיון שהעציץ מובדל לעצמו.

בגפן ורימון אין הרכבות [גם אם מורכב זה רק על מינו] שסק רובו המוחלט מורכב על מינו, רק מיעוט קטן  מורכב ואין צריך לעקור ומותר לקיים.

לימון הוא ספק הרכבה ואסור לנוטעו אמנם מותר לקיימו, לכן אין לעקור את העצים שלא לצורך מצד בל תשחית וחשש סכנה.

בגפן ורימון אין הרכבות [גם אם מורכב זה רק על מינו]

שסק רובו המוחלט מורכב על מינו, רק מיעוט קטן  מורכב ואין צריך לעקור ומותר לקיים.

לימון הוא ספק הרכבה ואסור לנוטעו אמנם מותר לקיימו,

לכן אין לעקור את העצים שלא לצורך מצד בל תשחית וחשש סכנה.

להלן רשימת העצים: אשכולית אדומה(דם), קלמניטת מיכל,פומלית, רימון,  תפוז ננסי (קומקוואט), פג'ויה, אבוקדו (לא ברור במדויק הסוג), ליצ'י, מנגו מיה, אגוזי מקדמיה.

נחלק את התשובה לב' חלקים א. פירות הדר ב. שאר הפירות.

לגבי הפירות שהזכרת אבוקדו,  אגוזי מקדמיה, ליצ'י, מנגו, פיג'ויא, רימון כל הפירות הללו הם בלתי מורכבים או מורכבים על מינם.

לעומת זאת כל פירות ההדר יש בהם הרכבות שהם ספק אסורות , ולכן אסור לשתול אותם, אכן מקילים בקיום והשקיה כמבואר במשפטי ארץ פ"ג מהל' כלאים סעי' ו. ומכל מקום מותרים באכילה בלי פקפוק.

יש מחלוקת האם בעציצים שונים יש כלאי זרעים ולדעת החזון איש גם בקופסאות ועציצים צריך לשמור מרחק.

שיעורי ההרחקות:

בין הסלק לצנון שהם ב' מיני ירק המרחק הוא טפח וחצי והוא כ 15 ס"מ.

בין הירקות לשעועית שהיא קטניות המרחק הוא 6 טפחים שהוא כ60 ס"מ לדעת החזון איש.
המרחק הוא רק מהזרעים ולא מהנוף.

במוצאי שנת שמיטה זרעים מחו"ל מותרים. זרעים מהארץ הדבר תלוי, אם הזרעים אינם מאכל אדם יש שאלה של נעבד בשמיטה ורק  בשעת הצורך אפשר להקל. כמו כן כשיש ספק אם הם מהארץ או מחו"ל אפשר להקל. זרעים שהם מאכל אדם כמו זרעי חומוס חמניות אפונה וכדומה, הרי הם אסורים באיסור ספיחים ואסור לזורעם.
בשנים שיש בהם חיוב – זרעים שהם מאכל אדם ראוי לעשר בלי ברכה, אמנם בדרך כלל שמו עליהם רעל נגד מזיקים ואז אין צורך לעשר/ם לעשר כיון שנפסלו ממאכל אדם.

רוב עצי המשמש מורכבים על מינם,  אמנם חלקם מורכבים על שזיף ועל מיכלואים שאינם מינם והם כלאים.
קיימת בעיה לקנותם בכל משתלה משום שבמקום הקביעות אין אומרים כל דפריש מרובא פריש אלא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. לכן צריך לקנות את העץ מאדם נאמן שומר תו"מ שאומר שהוא מורכב רק על מינו.