כלאייםלא ציינת מה אתה רוצה לזרוע, אם אתה זורע ב' מיני ירקות המרחק מספיק כי צריך הרחקה של טפח וחצי לדעת החזון איש כ15 ס"מ. [ורק בשדה מעל 6 מטר צריך הרחקה של ששה טפחים] אבל אם אתה רוצה לזרוע ירק ולידו קטניות או תבואה צריך הרחקה של 60 ס"מ. אם מדובר בב' מיני קטניות, או תבואה וקטניות צריך הרחקה של 6 מטר. אפשר לקבל את טבלת המרחקים במשרדי בית המדרש.

צמחי בר שרוב בני אדם אין משתמשים בהם לאכילה אין בזה איסור כלאי זרעים. גם אם נוטעים רק לריח או לרפואה או לנוי אין בזה איסור ואף אם אחד הוא מין מאכל והשני לא מותר .

אמנם אם רוב בני אדם משתמשים בהם לאכילה אפילו אם הם צמחו מעצמם אסור.

אין מניעה לשתול ירקות ליד עצי פרי חוץ מגפן.

המרחק שצריך בין הירקות הוא טפח וחצי לדעת החזון כ15 ס"מ בין ירק לירק [לא מהענפים אלא מהגבעול בקרקע].

התמונה מראה שיש לך גפן יחידית, המרחק שצריך בגפן יחידית הוא ששה טפחים שלדעת החזון איש הוא מרחק של 60 ס"מ בין גזע הגפן ובין גבעול הירק.

לעומת זאת כשמדובר בכרם [שיש בו חמשה גפנים לפחות שנטועים בצורה מסוימת] המרחק הוא ד' אמות, שלדעת החזון איש הוא מרחק של  2.40 מטר.

א. בתפוח אדמה בלי לקלפו אסור שזה הרכבה של אילן בירק כיון שההדס ישריש בתוך התפוח והתפוח אדמה גם ישריש באדמה ואף יוציא גיבעול מעל פני האדמה. ( ראה שו"ת חתם סופר יור"ד סי' רפז ובחזו"א כלאים סי' ב ס"ק יז). אמנם אם מקלפים את התפוח באופן שודאי אינו ישריש, בסברה הייתי אומר שאין בזה איסור הרכבה אך כבר שנים איני מבין את דברי הר"ש והרא"ש בכלאים פרק ז משנה א. הם שאלו שאם הבריך את הגפן באדמה כשהיא בתוך דלעת וזרע מעליה ירק שכתוב במשנה שאסור משום ששורשי הירק נכנסים לתוך הענף של הגפן והרי זה הרכבת ירק באילן, והדלעת לא מספיק חזקה כדי למנוע את השורשים מלהיכנס כיון שהם נכנסים בתוכה ומגיעים עד הגפן. ושואלים הר"ש והרא"ש א"כ למה צריך להגיע לאיסור משום הרכבה בגפן הרי יש כאן הרכבה בדלעת. והם מתרצים שמדובר בדלעת יבשה. ואני מבין אפילו בדלעת לחה אבל היא תלושה. א"כ רואים מכן שגם להרכיב בפרי תלוש אסור כל זמן שהוא לח. ולכן איני יכול להגיד שמותר.

א. בחו"ל אין בעיה של כלאי זרעים.

ב. בכל מקרה הזרעים לא נאסרים בכלאי זרעים, ואפילו שנזרעו באיסור מותר לקחת את הזרעים ולזרוע אותם כדין.

כל ענף של גפן שעובר מעל ירק נחשב לכלאי  הכרם וצריך לעוקרו

אסור שיהיה ירק גם מתחת לחוטים שמדלים עליהם את הגפנים אפילו שעדיין לא הגפן לא התפשטה לשם.