מידע ועדכונים הלכתייםהגיע זמן ביעורו של השסק

זמן ביעור השסק בא' תמוז.
להורדת לוח הביעור יש להיכנס לפוסט.

Text_2

הבטטה נכנסה לקדושת שביעית

בא' תמוז נכנסת הבטטה לקדושת שביעית, ולחשש איסור ספיחין.

אי לכך יש לקנות את הבטטות במקומות בעלי השגחה על השביעית.

למידע נוסף על שאר הפירות והירקות הורד את הלוח מועדים לשמיטה.
(להורדת יש להיכנס לפוסט).

1 6 7 8