מדריכים הלכתיים

מאמרים

שיעורים

זריעת כלאים להשחתה

הגאון רבי שמשון רוט שליט"א ראש כולל בבית המדרש שיעור הנמסר ביום עיון שנערך…

הגדרת ירק ואילן בפטל ובננה

הגאון רבי אלחנן בקרמן שליט"אמחבר ספר משנת השדה שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים…

כלאי ירק - הרכבה וקיום

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"אמרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ שיעור הנמסר ביום עיון…

שאלות ותשובות