מאמריםלקראת מזון עתידי ושאלות צפויות

פרופ' מאיר שוורץ

בתקופה האחרונה ההתפתחות המדעית והטכנולוגית בכל התחומים היא מהירה מאד. בדרך כלל תשומת הלב מוסבת להתפתחויות מרעישות הכובשות את הדמיון (טיסות חלל, פצצות רבות עצמה, מטוסים על קוליים וכו' וכו') אך אנו שמים פחות לב לשינויים "קטנים", אבל השינויים ה"קטנים" קרובים אלינו יותר, פוגשים אותם בחיי היום יום, והם משנים את אורח חיינו יותר ויותר.

קרא עוד >>

ערלה

הרב אליקים שלנגר שליט"א

(במאמר זה אין הכוונה לפסוק הלכה, אלא לברר ולעורר). ויקרא י"ט כ"ג "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל". בפסוק זה שבו נצטוינו על איסור ערלה, מוזכרים כמה וכמה "מושגים" שאולי במבט ראשון הם פשוטים וברורים, אך כדרכה של תורה אינם כן. "כי

קרא עוד >>

הפרשת תרו"מ במרוכז במפעלים בשווקים ובבתי אריזה

הרב שמחה אדלשטיין שליט"א

ראשית דבר, חייבים אתם לזכור ציבור המשגיחים והמפקחים, שעליכם מוטל תפקיד גדול וחשוב להציל את עם ישראל ממכשול של איסורי טבל ערלה ושביעית וכדומה. וכמו שדרשו בויקרא רבה ט' ב' "ושם דרך אראנו בישע אלקים – אלו חנוונין שהן מוכרין פירות מעושרין לרבים". מקור לנושא ההשגחה מצאנו כבר בירושלמי סוף מסכת מעשר שני. במשנה שם

קרא עוד >>

קניית צמחי נוי ושתילים במוצאי שמיטה

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א וד"ר משה זקס

כתב הרמב"ם הל' שמיטה פרק א הל' יב: "הנוטע בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור". חייבו חכמים לעקור כדי שלא יהנה מהאיסור שעשה. ובהמשך כתב הרמב"ם: "החורש את שדהו או נרה או זבלה בשביעית כדי שתהא יפה לזריעה במוצאי שביעית, קונסים אותו ולא יזרענה במוצאי שביעית. ואין חוכרין אותה ממנו כדי לזורעה, אלא תהא בורה

קרא עוד >>

הוראות בעניני שמיטת כספים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

הנני להשיבו לבאר דעת מרן רבינו בכמה הלכות בשמיטת כספים. א. בדבר שאלתך אודות עשיית פרוזבול על יתרת זכות שיש לך בבנק, וכתבת דהלא הלואה לבנק היא פלגא מלוה ופלגא פקדון אבוא בקצרה, אכן שמעתי ממרן רבינו זצוק"ל סברא שהואיל ואין בבנק שעבוד הגוף לכן בדיעבד אין חוב שהלוה לבנק נשמט גם בהעדר פרוזבול, אולם

קרא עוד >>

הסבר נוסח פרוזבול

נערך ע"י הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

לכבוד הרב וכו' שלום רב, במענה לבקשתך, להסביר את נוסח שטר הפרוזבול שערך מרן הגרי"ש אלישיב (שליט"א) זצוק"ל, ובו מסירת שטר פרוזבול לדיינים במקום אחר, וכן מסירת שטר פרוזבול בפני חותמי השטר, אבוא לפרש את הדברים. וזהו נוסח השטר. אנחנו החתומים מטה מאשרים בזה, כי אתא לקדמנא ר' ______ב"ר_____ואמר לנא: קרבה שנת השבע, ויש לי

קרא עוד >>

חשש לולבים שנעבדו באיסור

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בענין לולבים שגדלים במקומות שאינם שומרים שביעית, אם יש בהם חשש נעבד – ברשותכם אחזור בקצרה על הראשונות – ואציין את מסקנת הדברים כפי ששמעתי ממרן עמוד ההוראה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. יש להקדים, דכיום כאשר יש לולבים שלא נעבדו באיסור וגדלים ע"י מי שאינם עובדים במטעיהם באיסור, הרי אין לך איכא דרכא אחרינא גדול

קרא עוד >>

בענין קביעת מחירים באוצר בי"ד של אתרוגים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בס"ד, יד אלול התשס"א ישא ברכה ממקור הברכות ידידי ומכובדי הגאון… שליט"א אחדשכת"ר, אבקש סליחה על האיחור בתשובה, דברתי בענין כמה וכמה פעמים עם מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב (שליט"א) זצוק"ל, והנני בא לחזור על הידוע כפי ששמעתי ממרן (שליט"א) זצוק"ל. א. ניהול אוצר בי"ד כהלכה – ובפרט במטעי אתרוגים, הינו מהמלאכות הקשות שבשביעית, מפני שקשה

קרא עוד >>

בדין יצוא אתרוגים לחו"ל

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בדבר שאלתך לברר דעת מרן רבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א (זצוק"ל) בדבר יצוא אתרוגים לחו"ל ע"י שליחי בית דין כדי שיוכלו לקיים מצוות נטילת ד' מינים. הנה אין צורך להאריך אודות הוצאת פירות לחו"ל, ורק אזכיר לכבודו שהגם שביקשו לייצא אתרוגים לצורך מצוה, גם אם ברוב המקרים הפרי מגיע לידי יהודים שינהגו בזה בקדושה הנה כתב

קרא עוד >>

דעת גדולי הפוסקים בענין "אוצר בית דין" לאתרוגים שאינו כהלכה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

לבקשתכם אבוא בכתב, ואשוב על מה שדברנו פנים אל פנים כי ניהול אוצר בי"ד באתרוגים הוא מהמלאכות הקשות שבשמירת שמיטה כהלכה. ועיקר הקושי הינו מחמת השאלה האם מותר לבצע מלאכות דרבנן לצורך הכשרת פרי האתרוג למצוה, דעד כאן לא הותרו מלאכות דרבנן אלא כדי שלא תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה (כלשון הרמב"ם פ"א

קרא עוד >>