מאמריםדין ירק במוצאי שביעית

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א - ראש בית המדרש

כבוד ידידי… שליט"א לבקשתך אבוא בכתובים לברר דיני הירקות במוצאי שביעית, ומה שעולה בענין מדברי מרן החזו"א וגם הוראות שקבלנו בזה ממרן רבינו עט"ר הגריש"א זצוק"ל. א. קי"ל דבירק אזלינן בתר לקיטה (כמבואר ר"ה יד ע"א ורמב"ם שביעית פ"ד הי"ב), ולפ"ז לכאורה כל ירק שנלקט בשמינית לא יהיה בו קדושת שביעית ואפי' נזרע בשביעית וגם

קרא עוד >>

הערות בענין ביעור פירות שביעית

הרב הגאון זלמן שמואל הכרמי - קרית שמואל

א. כלו הפירות מהשדה באמצע היום – מתי צריך לבער? אחת המצוות הנוהגות בפירות שביעית היא מצוות הביעור, והיינו שכשכלו הפירות מהשדה חייב לבערן מהבית. ונחלקו הראשונים כיצד מבערים, לדעת הרמב"ם המצוה היא לשרוף את הפירות, אך נהגינן כהרמב"ן שהמצוה היא להוציאם מהבית ולהפקירם. ומצינו דעות מתי היא שעת הביעור המדוייקת, האם מייד שכלו הפירות

קרא עוד >>

זמן ביעור יין וענבים בזמנינו

הרב הגאון דויד יצחקי - כולל חזו"א ב"ב

גרסינן בפסחים נג ע"א "תנו רבנן, אוכלין בענבים עד שיכלו דליות של אוכל, אם יש מאוחרות מהן אוכלין עליהן. אוכלים בזיתים עד שיכלה אחרון שבתקוע. רבי אליעזר אומר, עד שיכלה אחרון של גוש חלב – כדי שיהא עני יוצא ואינו מוצא לא בנופו ולא בעיקרו רובע. אוכלין בגרוגרות עד שיכלו פגי בית היני… אוכלין בתמרים

קרא עוד >>

זמן הביעור בפירות שיצאו לחו"ל

הרב הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א - מרא דאתרא מודיעין עילית

כתב הרמב"ם בפ"ז מהל' שמיטה ויובל הל' כ"ב ז"ל, המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו או ממקום שלא כלו למקום שכלו חייב לבער לפי שנותן עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם ופירות הארץ שיצאו לחו"ל מתבערים במקומם ולא יעבירם ממקום למקום עכ"ל. ויש לברר מתי הוא זמן הביעור בפירות הארץ

קרא עוד >>

עבודת הכהנים ומעלת התמיד

הרה"ג אריה יהודה וגשל - מנהל רוחני בישיבת תפארת התלמוד

נאמר בסעודת סיום רצוני לבטא את שמחת האברכים על זכותנו ללמוד בכולל חשוב זה, ובפרט מסכת שביעית, שחביבה היא מאד ככל השביעיות האחרים. א) בחינת 'תמיד' בעבודה כותב הב"ח (הלכות חנוכה סוס"י תרע): "עיקר הגזירה היתה על שהתרשלו בעבודה, ועל כן היתה הגזירה לבטל מהם העבודה וכו', לבטל התמיד, ועוד אמר להם מצוה אחת יש

קרא עוד >>

חיוב הפרשה במוצרים שבהשגחה הלכה ואינה חומרא – לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

הרב יוסף אפרתי - ראש בית המדרש

לכבוד הרב הגאון … קבלתי מכתבך אודות מה שאנו דורשים בפירקא בשם מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כי על בן תורה להפריש בביתו ובמטבחו מכל תוצרת גידולי הארץ אפילו אם זו תוצרת של בית חרושת או חנות הנמצאת בהשגחה של רבנים שליט"א או גוף כשרותי אפילו מהודר, ולדעתך אין יאות כן למידרש בפירקא. אמנם מרן

קרא עוד >>

זכיה בפירות אחר שמבערן

הרה"ג מתתיהו סטאר - ראש כולל בביהמ"ד

רבים נוהגים לאצור כמות גדולה של פירות שביעית [הדוגמא השכיחה היא שאוצרים מספר ארגזים של יין הקדוש בקדושת שביעית שלקחו מאוצר ב"ד], ולהפקירם בשעת הביעור ולחזור ולזכות בהם מההפקר. ומקורם מהירושלמי בשביעית פרק ט' הלכה ד' "רבי יצחק בר רדיפא הוה ליה עובדא אתא שאל לרבי ירמיה, א"ל מה אריוותא קמך ואת שאל לתעלייא, אתא

קרא עוד >>

בית הוראה למצוות ארץ

ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל

א. הודעה בענין ביעור פירות שביעית לפי המצוין בלוחות הביעור של בית המדרש וכשרות למהדרין, בתקופה זו חל זמן הביעור. אמנם לאחר בירור המציאות יתכן ויש בכמה זני פירות מפירות אלו על העצים או על הארץ במטעים. וכבר הודענו בעבר שאין לסמוך בוודאות על הזמנים בלוחות ובפרט לקולא [שלא לחייב בביעור למי שקיבל פירות מאוצר

קרא עוד >>

הפרשת חלה בשעות הלילה במאפיה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שאלה: בהרבה מאפיות עושים עיסות גם בשעה שאין המשגיח הממונה על הפרשת חלה נמצא במאפיה, והמוצר יוצא לשווק לפני בוא המשגיח. כיצד יכולים לתקן את העיסות הנעשות בלילה בשעה שאין המשגיח נמצא במאפיה. [להפריש חלה לפני הלישה אי אפשר שהרי המפריש חלתו קמח אינה חלה – שו"ע יו"ד שכז א.]. תשובה: המפריש חלתו קמח אינה

קרא עוד >>

שיעור הקמח לחיוב חלה

הגאון רבי מיכאל גלעדי שליט"א

משקל הקמח ממיני דגן שונים החייבים בחלה שיעור העיסה החייבת בהפרשת חלה מבואר במשנה (חלה פ"ב משנה ו' ובעדיות פ"א משנה ב') שהוא חמשת רבעים קמח [היינו חמשת רביעיות הקב כלומר קב ורבע] שהוא שיעור של מ"ג ביצים וחומש כמבואר בעירובין (פג ע"ב) והוא שיעור עשירית האיפה. שיעור זה הוא בכל ה' מיני דגן שהם

קרא עוד >>

1 6 7 8 9 10 12