מאמריםהלכות מוצאי שביעית

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

נתבקשנו להבהיר את הנושא של איסור ספיחין במוצאי שביעית. ירקות למרות שבירק המועד הקובע את השתייכותו לשנתו הינו הלקיטה, ולכן לכאורה ירק שנלקט בשמינית אין בו איסור ספיחין ולא קדושת שביעית, אעפ"כ אסרו חכמים ירק שנלקט בשמינית. וכך שנינו (במסכת שביעית בפ"ו מ"ד) מאימתי מותר אדם ליקח ירק במוצאי שביעית – משיעשה כיוצא בו, עשה

קרא עוד >>

אודות הוראות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בדעת מרן החזו"א זצוק"ל במוצאי שביעית

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ברוך ה' אשר טוב גמלנו והירבה מצוות לזכות את ישראל ובתוכם מצוות שמיטה, וחסדי השי"ת אשר מסר עולמו לשומרים להדריך עמו בנתיבות ההלכה שלא לאסור המותר ולא להתיר האסור. הנה הלכות מוצאי שביעית רבו פארותיהם נידונים, ואף יש מחלוקת אימתי הוא ראש השנה למוצאי שביעית (שהרי רבים ס"ל דפירות האילן ראש השנה שלהם הוא ט"ו

קרא עוד >>

חזרת במוצאי שביעית

דרך מגדלי החזרת לשתול חזרת שנלקטה בשנה זו כדי שתגדל לשנה הבאה. (בדרך כלל משתמשים בחזרת בעובי אצבע / עפרון שאינה ראויה למכירה בשנה זו) וכך נהגו גם הנכרים מגדלי החזרת, שזרעו בשנה השביעית שורשי חזרת שצמחו בשביעית לצורך השנה השמינית. הלכה פסוקה ברמב"ם פ"ד מהל' שמיטה ויובל ה"ז "בצלים שיצאו משביעית למוצאי שביעית אם

קרא עוד >>

קדושת שביעית בלולבים

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

בגמרא סוכה מ,מא מבואר שיש קדושת שביעית בלולבים. ופירש שם רש"י שם ותוס' ב"ק קא שלולבים עומדים לכבד את הבית וזה הנאתו וביערו שווה שמתקלקל תוך כדי שימוש. מדייקים ברמב"ם שכתב בפ"ח הי"א שהלוקח ד' מינים מבליע דמי האתרוג בלולב ולא כתב שזה רק בלולב שחנט בשישית כמו שכתבה הגמרא, משמע שס"ל שבכל לולב אין

קרא עוד >>

1 9 10 11