מאמריםהוראות בעניני שמיטת כספים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

הנני להשיבו לבאר דעת מרן רבינו בכמה הלכות בשמיטת כספים. א. בדבר שאלתך אודות עשיית פרוזבול על יתרת זכות שיש לך בבנק, וכתבת דהלא הלואה לבנק היא פלגא מלוה ופלגא פקדון אבוא בקצרה, אכן שמעתי ממרן רבינו זצוק"ל סברא שהואיל ואין בבנק שעבוד הגוף לכן בדיעבד אין חוב שהלוה לבנק נשמט גם בהעדר פרוזבול, אולם

קרא עוד >>

הסבר נוסח פרוזבול

נערך ע"י הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

לכבוד הרב וכו' שלום רב, במענה לבקשתך, להסביר את נוסח שטר הפרוזבול שערך מרן הגרי"ש אלישיב (שליט"א) זצוק"ל, ובו מסירת שטר פרוזבול לדיינים במקום אחר, וכן מסירת שטר פרוזבול בפני חותמי השטר, אבוא לפרש את הדברים. וזהו נוסח השטר. אנחנו החתומים מטה מאשרים בזה, כי אתא לקדמנא ר' ______ב"ר_____ואמר לנא: קרבה שנת השבע, ויש לי

קרא עוד >>

חשש לולבים שנעבדו באיסור

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בענין לולבים שגדלים במקומות שאינם שומרים שביעית, אם יש בהם חשש נעבד – ברשותכם אחזור בקצרה על הראשונות – ואציין את מסקנת הדברים כפי ששמעתי ממרן עמוד ההוראה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. יש להקדים, דכיום כאשר יש לולבים שלא נעבדו באיסור וגדלים ע"י מי שאינם עובדים במטעיהם באיסור, הרי אין לך איכא דרכא אחרינא גדול

קרא עוד >>

בענין קביעת מחירים באוצר בי"ד של אתרוגים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בס"ד, יד אלול התשס"א ישא ברכה ממקור הברכות ידידי ומכובדי הגאון… שליט"א אחדשכת"ר, אבקש סליחה על האיחור בתשובה, דברתי בענין כמה וכמה פעמים עם מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב (שליט"א) זצוק"ל, והנני בא לחזור על הידוע כפי ששמעתי ממרן (שליט"א) זצוק"ל. א. ניהול אוצר בי"ד כהלכה – ובפרט במטעי אתרוגים, הינו מהמלאכות הקשות שבשביעית, מפני שקשה

קרא עוד >>

בדין יצוא אתרוגים לחו"ל

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בדבר שאלתך לברר דעת מרן רבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א (זצוק"ל) בדבר יצוא אתרוגים לחו"ל ע"י שליחי בית דין כדי שיוכלו לקיים מצוות נטילת ד' מינים. הנה אין צורך להאריך אודות הוצאת פירות לחו"ל, ורק אזכיר לכבודו שהגם שביקשו לייצא אתרוגים לצורך מצוה, גם אם ברוב המקרים הפרי מגיע לידי יהודים שינהגו בזה בקדושה הנה כתב

קרא עוד >>

דעת גדולי הפוסקים בענין "אוצר בית דין" לאתרוגים שאינו כהלכה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

לבקשתכם אבוא בכתב, ואשוב על מה שדברנו פנים אל פנים כי ניהול אוצר בי"ד באתרוגים הוא מהמלאכות הקשות שבשמירת שמיטה כהלכה. ועיקר הקושי הינו מחמת השאלה האם מותר לבצע מלאכות דרבנן לצורך הכשרת פרי האתרוג למצוה, דעד כאן לא הותרו מלאכות דרבנן אלא כדי שלא תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה (כלשון הרמב"ם פ"א

קרא עוד >>

בענין קדושת שביעית בהדס

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בדבר שאלה אם לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל יש לחוש שהדסים יש בהם קד"ש, ואם כן יש להפקירם בשנה השביעית, וגם אסור לו לסחור באותם הדסים. (והנידון הוא בהדסים המיועדים לשנה השמינית שהרי הדס חשיב עץ ואזלינן בתר חנטה). בירושלמי (פ"ז דשביעית) הוי איבעיא דלא איפשטא אם בבשמים יש קדושת שביעית, והפאה"ש (סי' כ סקנ"ב) ס"ל

קרא עוד >>

נטילת אתרוג בתחנת חלוקה של אוצר בי"ד

דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

בדבר השאלה אם לכתחילה ראוי ליטול אתרוג בתחנת של אוצר בי"ד, או יש לחוש לשמור ונעבד. א. הנה דבר שפתים אך למחסור, ועליך לבדוק אם אכן הבי"ד ושליחיו שאתה מבקש ליטול מהם אתרוג לא מנע כניסה לפרדסי האתרוגים, שכבר הבאנו שאין בכח בית דין למנוע כניסה לפרדסים המטופלים על ידו, ואם מנע הוי שמור. והנה

קרא עוד >>

דרכי אוצר בית דין באתרוגים

דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

לכאורה הבא להקים אוצר בי"ד לאתרוגים – ולהתיר  רק מלאכות המותרות אף לדעת מרן רבינו זצוק"ל יפעל כדלהלן: השקאה דרך גידול האתרוגים היא שמשקים אותם במים רבים, היות והדבר מועיל לגודל האתרוגים, ואם אין היתר להשקות לצורך מצוה, היאך יותר להשקות. ואם נבוא לדון להשקות כדי שיהיו ראויים לאכילה אין צורך בהשקיה רבה, שהרי פירות

קרא עוד >>

אוצר בית דין באתרוגים

דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

כבר הובא כי לדעת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, היתר עשיית מלאכות דרבנן במקום פסידא של הפירות, אינו אלא אם יפסדו הפירות לאכילה, אבל אין להתיר לבצע מלאכה שמטרתה להכשיר אתרוגים כשרים למצוה. אמנם מרנן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל ולהבחל"ח הגרש"ה ואזנר והגר"נ קרליץ שליט"א ס"ל דהאתרוג עומד לשימוש זה של מצוה ואם יפסל הרי זה

קרא עוד >>

1 8 9 10 11