נושאיםחזרת במוצאי שביעית

דרך מגדלי החזרת לשתול חזרת שנלקטה בשנה זו כדי שתגדל לשנה הבאה. (בדרך כלל משתמשים בחזרת בעובי אצבע / עפרון שאינה ראויה למכירה בשנה זו) וכך נהגו גם הנכרים מגדלי החזרת, שזרעו בשנה השביעית שורשי חזרת שצמחו בשביעית לצורך השנה השמינית. הלכה פסוקה ברמב"ם פ"ד מהל' שמיטה ויובל ה"ז "בצלים שיצאו משביעית למוצאי שביעית אם

קרא עוד >>

קדושת שביעית בלולבים

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

בגמרא סוכה מ,מא מבואר שיש קדושת שביעית בלולבים. ופירש שם רש"י שם ותוס' ב"ק קא שלולבים עומדים לכבד את הבית וזה הנאתו וביערו שווה שמתקלקל תוך כדי שימוש. מדייקים ברמב"ם שכתב בפ"ח הי"א שהלוקח ד' מינים מבליע דמי האתרוג בלולב ולא כתב שזה רק בלולב שחנט בשישית כמו שכתבה הגמרא, משמע שס"ל שבכל לולב אין

קרא עוד >>

1 9 10 11