מחבריםחשש לולבים שנעבדו באיסור

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בענין לולבים שגדלים במקומות שאינם שומרים שביעית, אם יש בהם חשש נעבד – ברשותכם אחזור בקצרה על הראשונות – ואציין את מסקנת הדברים כפי ששמעתי ממרן עמוד ההוראה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. יש להקדים, דכיום כאשר יש לולבים שלא נעבדו באיסור וגדלים ע"י מי שאינם עובדים במטעיהם באיסור, הרי אין לך איכא דרכא אחרינא גדול

קרא עוד >>

בענין קביעת מחירים באוצר בי"ד של אתרוגים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בס"ד, יד אלול התשס"א ישא ברכה ממקור הברכות ידידי ומכובדי הגאון… שליט"א אחדשכת"ר, אבקש סליחה על האיחור בתשובה, דברתי בענין כמה וכמה פעמים עם מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב (שליט"א) זצוק"ל, והנני בא לחזור על הידוע כפי ששמעתי ממרן (שליט"א) זצוק"ל. א. ניהול אוצר בי"ד כהלכה – ובפרט במטעי אתרוגים, הינו מהמלאכות הקשות שבשביעית, מפני שקשה

קרא עוד >>

דעת גדולי הפוסקים בענין "אוצר בית דין" לאתרוגים שאינו כהלכה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

לבקשתכם אבוא בכתב, ואשוב על מה שדברנו פנים אל פנים כי ניהול אוצר בי"ד באתרוגים הוא מהמלאכות הקשות שבשמירת שמיטה כהלכה. ועיקר הקושי הינו מחמת השאלה האם מותר לבצע מלאכות דרבנן לצורך הכשרת פרי האתרוג למצוה, דעד כאן לא הותרו מלאכות דרבנן אלא כדי שלא תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה (כלשון הרמב"ם פ"א

קרא עוד >>

בענין קדושת שביעית בהדס

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בדבר שאלה אם לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל יש לחוש שהדסים יש בהם קד"ש, ואם כן יש להפקירם בשנה השביעית, וגם אסור לו לסחור באותם הדסים. (והנידון הוא בהדסים המיועדים לשנה השמינית שהרי הדס חשיב עץ ואזלינן בתר חנטה). בירושלמי (פ"ז דשביעית) הוי איבעיא דלא איפשטא אם בבשמים יש קדושת שביעית, והפאה"ש (סי' כ סקנ"ב) ס"ל

קרא עוד >>

הלכות מוצאי שביעית

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

נתבקשנו להבהיר את הנושא של איסור ספיחין במוצאי שביעית. ירקות למרות שבירק המועד הקובע את השתייכותו לשנתו הינו הלקיטה, ולכן לכאורה ירק שנלקט בשמינית אין בו איסור ספיחין ולא קדושת שביעית, אעפ"כ אסרו חכמים ירק שנלקט בשמינית. וכך שנינו (במסכת שביעית בפ"ו מ"ד) מאימתי מותר אדם ליקח ירק במוצאי שביעית – משיעשה כיוצא בו, עשה

קרא עוד >>

אודות הוראות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בדעת מרן החזו"א זצוק"ל במוצאי שביעית

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ברוך ה' אשר טוב גמלנו והירבה מצוות לזכות את ישראל ובתוכם מצוות שמיטה, וחסדי השי"ת אשר מסר עולמו לשומרים להדריך עמו בנתיבות ההלכה שלא לאסור המותר ולא להתיר האסור. הנה הלכות מוצאי שביעית רבו פארותיהם נידונים, ואף יש מחלוקת אימתי הוא ראש השנה למוצאי שביעית (שהרי רבים ס"ל דפירות האילן ראש השנה שלהם הוא ט"ו

קרא עוד >>

קדושת שביעית בלולבים

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

בגמרא סוכה מ,מא מבואר שיש קדושת שביעית בלולבים. ופירש שם רש"י שם ותוס' ב"ק קא שלולבים עומדים לכבד את הבית וזה הנאתו וביערו שווה שמתקלקל תוך כדי שימוש. מדייקים ברמב"ם שכתב בפ"ח הי"א שהלוקח ד' מינים מבליע דמי האתרוג בלולב ולא כתב שזה רק בלולב שחנט בשישית כמו שכתבה הגמרא, משמע שס"ל שבכל לולב אין

קרא עוד >>

1 3 4 5