מאמריםאיסור ספיחין

איסור ספיחין תבואה או ירקות שצמחו מעצמם בשנת השמיטה מזרעים שנפלו באדמה בשנה השישית, מדין תורה מותרים הם באכילה, והם קדושים בקדושת שביעית. משהתרבו עוברי עבירה, שזרעו בשדותיהם בסתר ואמרו שהגידולים צמחו מעצמם, גזרו חכמים שלא להשתמש בירקות, תבואה או קטניות שגדלו בשנה השביעית, אפילו גדלו בעצמם. איסור זה נקרא 'איסור ספיחין'. (רמב"ם הלכות שמיטה

קרא עוד >>

מקום פסידא ולאוקמי

מקום פסידא ולאוקומי – מלאכות שהותרו בשביעית הצטווינו לשבות בשנה השביעית – שנת השמיטה ממלאכת הקרקע, ולפיכך מלאכה הנעשית לתועלת הצמחים אסורה בשנת השמיטה[1]. אמנם יש מלאכות שאסורות מן התורה וישנן מלאכות שאסורות מדרבנן, וקיים חילוק יסודי ביניהן: המלאכות האסורות מן התורה – לא הותרו בשום מצב. אך המלאכות האסורות מדרבנן הותרו במצבים ותנאים מסוימים,

קרא עוד >>

שנת השמיטה

בשלושה מקומות ציוותה אותנו התורה את מצוות השנה השביעית – שנת השמיטה. וכך נאמר בתורה: ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה: והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך: ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר: (שמות כג י-יא)

קרא עוד >>

מלאכות שביעית ג'/ זמירה וגיזום

זמירה וגיזום בשמיטה זמירה זמירת הגפן אסורה מן התורה. יש אומרים שרק זמירת גפן היא מלאכה האסורה מן התורה ולא זמירת שאר אילנות. משום שהזמירה בגפן נעשית כדי להצמיח ענפים חדשים שיוציאו פירות באותה שנה והיא הכרחית כדי להגיע לענבים באיכות טובה, אבל בשאר אילנות שהתועלת בזמירתם אינה משמעותית ואינה נצרכת כל כך, הזמירה אסורה

קרא עוד >>

מלאכות שביעית ב'/ השקיה

השקיה בשמיטה השקיה השקיית שדה, גינה או חצר, בין כשעדיין אין בהם צמחים ובין כשכבר יש בהם צמחים, אסורה בשביעית[1]. כאשר אלמלא ההשקיה ייגרם נזק ניכר לצמחים או לפירות, התירו להשקות בשביעית[2]. ולכן מותר להשקות את הצמחים בשמיטה, כאשר ההשקיה נדרשת להמשך קיומם. אולם אסור להשקותם לשם טיפוח ועידוד הצמיחה. אין צורך להתעכב עם ההשקיה

קרא עוד >>

מלאכות שביעית א'/ חרישה וזריעה

מלאכות החרישה והזריעה בשמיטה ותולדותיהן חרישה וזריעה הן מלאכות האסורות מן התורה בשביעית, ותולדותיהן אסורות מדרבנן, מלאכות הנעשות לתועלת ושיפור הקרקע הן תולדות מלאכת חורש, ואילו מלאכות הנעשות לתועלת ושיפור צמחים קיימים הן תולדות מלאכת זורע. ישנן מלאכות שיש בהן שתי מטרות, תועלת ושיפור הקרקע ותועלת ושיפור הצמחים ויש שהן תולדת חורש ויש שהן תולדת

קרא עוד >>

הכנת גינה לקראת שמיטה

כיצד עלינו – בעלי גינות וחצרות, או אפילו בניינים משותפים, להיערך לקראת שנת השמיטה, מה יהיה מותר ומה יהיה אסור לעשות, אלו דברים יש לבצע לפני שנת שמיטה כך שהגינה והחצר יישארו פורחים למרות שלא תיעשה בהם מלאכה חלילה בשביעית? אלו מלאכות יש לבצע לפני שמיטה, על אף שאולי יהיה מותר לעשותן בשעת הצורך בשנת

קרא עוד >>

מלאכה שהותרה בשביעית

האם ישנן מלאכות שמותר לעשותן לכתחילה בשנת השמיטה? מהי מלאכה "לאוקומי" ולמה היא מותרת בשביעית? האם ישנן מלאכות שעל אף שיהיה מותר לעשותן בשביעית בשעת הצורך, מכל מקום אם ניתן עלינו להקדימן לשנת השמיטה? מלאכה שהותרה בשביעית, האם צריך להקדימה רבי אהרן פרנקל שליט"א/מרבני בית ההוראה שאלה: בחצרי צומח אילן שכאשר הוא מגיע לשלב שגדלים

קרא עוד >>

הכנת גינוי הנוי לשנת שמיטה

לקריאת מאמר מורחב אודות הכנת הגינה לשמיטה / הרב שאול רייכנברג לחץ כאן

1 2 3 12