מדריכים הלכתיים

מאמרים

שיעורים

זריעת כלאים להשחתה

הגאון רבי שמשון רוט שליט"א ראש כולל בבית המדרש שיעור הנמסר ביום עיון שנערך…

הגדרת ירק ואילן בפטל ובננה

הגאון רבי אלחנן בקרמן שליט"אמחבר ספר משנת השדה שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים…

כלאי ירק - הרכבה וקיום

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"אמרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ שיעור הנמסר ביום עיון…

שאלות ותשובות

האם ניתן להשאיר עצי פרי שיש בהם חשש כלאי הרכבה?

שאלה:

שתלתי בחצרי עצי תפוחים, לימונים ופומלה. לאחר מכן נודע לי שרוב העצים הם כלאי הרכבה. האם אני רשאי להשאיר אותם, או שאני מחויב לעקור עצים אלו?

תשובה:

אתה רשאי להותירם. פירוט: עצי התפוחים - אינם מורכבים, אלא על מינם, ואין בהם כל בעיה הלכתית. עץ הפומלה - רובו מורכב על ספק מינו, ואסור לנטוע אותו. אך אחר שכבר נטעו אותו, מותרים הם בקיום. והסיבה להיתרם כיוון שדעת החזו"א להתיר קיום בספק כלאים, וכיון שהם מורכבים על עצי הדר אחרים, על כן הם מותרים בקיום, דכל עצי ההדר נחשבים ספק מינם. עצי הלימונים - רובם מורכבים על כנות וולקה, שיש שהתירו אותם אף בנטיעה כיוון שהוולקה נחשב מינם, וכן הורה הגר"נ קרליץ זצ"ל. אולם יש מחמירים דהוי בכלל ספק מינו, וכן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וגם בזה מותר לקיימם וכדלעיל. מאמר על דיני הרכבה באילנות ←

שתלתי בחצרי עצי תפוחים, לימונים ופומלה. לאחר מכן נודע לי שרוב העצים הם כלאי הרכבה. האם אני רשאי להשאיר אותם, או שאני מחויב לעקור עצים אלו?

כלאים בכרוב וכרובית

שאלה:

כרוב וכרובית האם הם מין אחד לעניין כלאיים?

תשובה:

נראה שהם שני מינים, למרות שמבנה הצמח בהתחלה דומה (ולכן נראים בשם דומה), מכיון שכל אחד מגדל פרי אחר, זה מגדל עלים נאכלים וזה מגדל תפרחת נאכלת, והקובע בכלאים אם הם מין אחד או שני מינים כשדנים מצד הפרי, הוא הפרי הנאכל. כך מבואר בדברי הרמב"ם כלאים פרק א ח שהדמיון בין המינים לגבי כלאים תלוי (גם) בפרי.

כרוב וכרובית האם הם מין אחד לעניין כלאיים?