הליכות שדהידיעון הלכתי דו – חודשי

הידיעון יוצא לאור כבר מזה כ- 30 שנה ע"י בית המדרש להלכה בהתישבות וכולל בירורים הלכתיים וחידושים של רבני ביהמ"ד בשאלות שמתעוררות בכל הנוגע למצוות התלויות בארץ בזמן הזה, בנוסף, משמש הידיעון במה לפרסום תשובות גדולי הפוסקים בדורנו, פרסום מידע חיוני בנוגע לכשרות המזון וכן מידע רב בתחומים נוספים כגון אחוזי ערלה בשוק, מועדי ביעור פירות שביעית ועוד.


הליכות שדה גליון 189

אדר תשע"ה

תוכן הענינים: שביעית- גינות נוי, אמירה לעכו"ם,ר"ה לאילנות,סחורה ולפני עיוור.

הליכות שדה גליון 188

טבת תשע"ה

תוכן הענינים: הפקרת שותפות, תאריכי שביעית שנדפסו במחיצת החזון איש, אמירת נכרי, עציצים, "מועדים לשמיטה".

הליכות שדה גליון 187

חשון תשע"ה

תוכן הענינים: שביעית- אמירה לנכרי, גינת בית משותף. ערלה- לוח אחוזי ערלה.

הליכות שדה גיליון 186

אב תשע"ד

תוכן הענינים: ערלה בפאפיה, שמיטה, כלאי הכרם.

הליכות שדה גיליון 185

אייר ע"ד

תוכן הענינים: מעשר עני, שמיטה, כליא אילן, ערלה.

הליכות שדה גיליון 184

שבט תשע"ד

תוכן הענינים: אצור בי"ד, מעשר שני, התפילה לעצירת גשמים, הרכבת אילן.

הליכות שדה גיליון 183

חשון תשע"ד

תוכן העניינים: השחתת אילנות, מעשר עני, שמיטה, ערלה.

הליכות שדה גיליון 182

אב תשע"ג

תוכן העניינים: מתורתו של מרן - דיני אהע"ז, תנאי של ערב שבת - להפרשת תרו"מ, הלכות עץ לימון, שביעית - זמירת

הליכות שדה גיליון 181

סיון תשע"ג

תוכן העניינים: עקירת מאכל אילן, גר - קבלת מצוות, ערלה, כלאים.

הליכות שדה גליון 180

שבט תשע"ג

תוכן הענינים:  כניסת כהן למטוס ערלה בשוק נזקי שכנים – בתורת מרן כלאי אילן