תרומות ומעשרותהליכות שדה גיליון 184

שבט תשע"ד

תוכן הענינים: אצור בי"ד, מעשר שני, התפילה לעצירת גשמים, הרכבת אילן.

הליכות שדה גיליון 183

חשון תשע"ד

תוכן העניינים: השחתת אילנות, מעשר עני, שמיטה, ערלה.

הליכות שדה גיליון 182

אב תשע"ג

תוכן העניינים: מתורתו של מרן - דיני אהע"ז, תנאי של ערב שבת - להפרשת תרו"מ, הלכות עץ לימון, שביעית - זמירת

הליכות שדה גיליון 179

חשון תשע"ג

תוכן הענינים: מתורת מרן זצ"ל (תרו"מ) עבר הירדן כלאים ערלה בעציץ שאינו נקוב