שביעיתהליכות שדה 213

ניסן תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון: -מדיני תוספת שביעית -ביאורים בדרשת "בחריש ובקציר תשבות" -הלכות הנוגעות למעשה בענין חיוב הפרשת חלה וצירוף הסל

הליכות שדה גיליון 200

חשון תשע"ח

תוכן הענינים: שנת מעשר עני מסורת על כשרות העופות תשובות ראשונים מכת"י הקרן לחילול מעשר שני ערלה ולוח אחוזי ערלה חלה

הליכות שדה גיליון 195

סיון תשע"ו

תוכן העניינים: יין שביעית, כלאי אילן, הרכבות, שליחות מומר, נתינת תרו"מ

הליכות שדה גיליון 194

אדר ב' תשע"ו

תוכן הענינים: תרומות ומעשרות, ביעור שביעית, ערלה.

הליכות שדה גליון 193

שבט תשע"ו

תוכן הענינים: בית ההוראה, ירק במוצאי שביעית, ביעור שביעית, סיכום מסכת שביעית.

הליכות שדה גיליון 192

כסלו ע"ו

תוכן הענינים: בית הוראה להלכות א"י, הביעור שבשמינית, מוצאי שביעית, ערלה.

הליכות שדה גיליון 191

אב ע"ה

תוכן הענינים: ביעור שביעית, לולבים של שביעית, כלי חרס לאיסור ספיחין, עציץ המכיל מ' סאה.

הליכות שדה גליון 190

תמוז ע"ה

תוכן הענינים: שביעית - עבודת נכרי בקרקע ישראל, ביעור מעשרות, לוח מועדי ביעור שביעית. ערלה- לוח אחוזי הערלה לקיץ תשע"ה.

הליכות שדה גליון 189

אדר תשע"ה

תוכן הענינים: שביעית- גינות נוי, אמירה לעכו"ם,ר"ה לאילנות,סחורה ולפני עיוור.

הליכות שדה גליון 188

טבת תשע"ה

תוכן הענינים: הפקרת שותפות, תאריכי שביעית שנדפסו במחיצת החזון איש, אמירת נכרי, עציצים, "מועדים לשמיטה".

1 2