ערלההליכות שדה גיליון 181

סיון תשע"ג

תוכן העניינים: עקירת מאכל אילן, גר - קבלת מצוות, ערלה, כלאים.

הליכות שדה גליון 180

שבט תשע"ג

תוכן הענינים:  כניסת כהן למטוס ערלה בשוק נזקי שכנים – בתורת מרן כלאי אילן

הליכות שדה גיליון 179

חשון תשע"ג

תוכן הענינים: מתורת מרן זצ"ל (תרו"מ) עבר הירדן כלאים ערלה בעציץ שאינו נקוב

הליכות שדה גיליון 178

אלול תשע"ב

תוכן הענינים: מתורת מרן גמר מלאכה צירוף סל ומוקף ערלה

הליכות שדה גליון 177

תמוז תשע"ב

תוכן הענינים: נתינת תרו"מ בזמן הזה ערלה כלאים דילול פרחי גפן

הליכות שדה גליון 176

אדר תשע"ב

תוכן הענינים: ערלה הברכות גפנים ביעור