מדריכים הלכתיים

מאמרים

שיעורים

שאלות ותשובות

שנות הערלה בהברכת גפן

שאלה:

עשיתי הברכה מהגפן האם אני מונה את שנות הערלה מחדש?

תשובה:

כל זמן שהעלים בענף המוברך ממשיכים לגדול באותו כיוון נחשב שההברכה יונקת עדיין "מהזקנה" כלומר מהנטיעה הישנה ולא צריך למנות שנות ערלה מחדש, אבל ברגע שישתנה כיוון הגדילה של העלים נחשבת שנפסקה יניקת ההברכה "מהזקנה" ויש לספור שנות ערלה מאותו הזמן.

אבל מכיון שלא תמיד ברור מה נחשב שהשתנה כיוון העלים, ולא תמיד ניתן לדעת מתי בדיוק זה קורה, עדיף מלכתחילה לחתוך ולנתק את ההברכה מהנטיעה ה"זקנה" ולמנות שנות ערלה מאותו החיתוך. שו"ע יור"ד סימן רצד סעי טז רמב"ם מעשר שני פ"ע הל' ד משפטי ארץ ערלה ה א,ב.

עשיתי הברכה מהגפן האם אני מונה את שנות הערלה מחדש?

הפרשת תרומות ומעשרות מגידולים הידרופוניים

שאלה:

האם צריך לעשר גידול  הידרופני?

תשובה:

יש בזה מחלוקת הפוסקים בהר צבי זרעים ח”ב סי’ ל”א מחייב במעשרות, ובאז נדברו ח”ד סי’ נ”א חולק ופוטר. ובדרך כלל הם גדלים בתוך בית ויפריש בלי ברכה.

האם צריך לעשר גידול  הידרופני?

הפרשת חלה על קבוקים

שאלה:

האם בוטנים אמריקאיים וקבוקים חייבים בהפרשת חלה?

תשובה:

הם אינם חייבים בחלה.

הבוטנים אמריקאיים והקבוקים המצופים קמח אינם חייבים בחלה אף לדעת ר"ת, ואף לסוברים שלרבינו תם אטריות חייבות בחלה, מ"מ תהליך עשיית הבוטנים הוא על ידי שמכניסים בוטנים לתוך מערבל ששופכים לתוכו סירופ כדי ערבול כך נדבק הקמח לבוטנים. ולכן כיון שבתהליך זה לא עושים תחילה את הבצק ואחר כל מצפים את הבוטנים אלא הבצק נעשה תוך כדי ציפוי הבוטנים אין זה נחשב לעיסת לחם מתחילה ואינו בכלל עריסותיכם שחייבה תורה ואינו חיייב בחלה לכולי עלמא. משפטי ארץ פרק א הערה 15.

האם בוטנים אמריקאיים וקבוקים חייבים בהפרשת חלה?

 נתינת פירות טבל במתנה

שאלה:

לפעמים השכן קוטף מעץ השסק שבחצר שלו ומביא לי לחלק לאנשים, רציתי לשאול איך עלי לנהוג?

תשובה:

אסור לך לחלק פירות אלו לשאר השכנים עד שתפריש תרומות ומעשרות, כיון שאסור למכור ולחלק פירות טבל, וכן אסור ליתנם במתנה. רמב"ם פרק ו ממעשר הלכה ו וטעם הדבר שמא יבוא הלוקח לידי מכשול.

לפעמים השכן קוטף מעץ השסק שבחצר שלו ומביא לי לחלק לאנשים, רציתי לשאול איך עלי לנהוג?

הפרשת חלה מסופגניות

שאלה:

לכבוד חנוכה אנו מכינים כמות גדולה של סופגניות ביתיות. האם יש להפריש חלה מעיסת הסופגניות?

תשובה:

סופגניות המטוגנות בשמן עמוק, לדעת השולחן ערוך אין צריך להפריש מהן חלה, בין מסופגניות שבלילתם רכה ממש ובין מסופגניות שבלילתן עבה, וכן נוהגין בני ספרד. אמנם יש מן הראשונים שמחייבים להפריש מהן חלה באופן שבלילתן עבה, ויש פוסקים שחששו לדבריהם וכתבו שיש להפריש חלה בלא ברכה, וכך הוא מנהג בני אשכנז. כמו כן כיסנים (קרעפל'ך), וקוגל-קמח (קישקע), שבלילתן עבה והם מבושלים במרק או בתוך החמין, אם יש בהם קמח בשיעור חלה יש להפריש מהם חלה לפי מנהג בני אשכנז. וכל זה בסופגניות ודומיהן שמטוגנות בשמן עמוק. אך סופגניות שאופים אותן בתנור חייבות בחלה לכל הדעות. והדבר מצוי בזמננו בהרבה מאפיות, שמטעמי בריאות או חיסכון אינם מטגנים את הסופגניות בשמן עמוק אלא מורחים עליהן מעט שמן ואופים אותן בתנור, ובאופן זה הן חייבות בחלה לכל הדעות. עוד יש להעיר, שמצוי לפעמים שנוטלים מעט מן העיסה ואופים בתנור סופגניה או שתיים, (כגון עבור אלו המתנזרים ממאכלים מטוגנים), ובאופן זה לכל הדעות צריך להפריש חלה בברכה מכל העיסה, וכפי שיבואר בהרחבה להרחבת התשובה לחץ כאן >>

לכבוד חנוכה אנו מכינים כמות גדולה של סופגניות ביתיות. האם יש להפריש חלה מעיסת הסופגניות?

תרומות ומעשרות מפירות שהשכן נותן לקטוף

שאלה:

שכני נותן רשות לכולם לקטוף מעץ השסק שלו האם אני חייב בתרומות ומעשרות?

תשובה:

אם השכן לא הפקיר את הפירות לגמרי, אלא רק נותן רשות לקחת הפירות חייבים בתרומות ומעשרות, רק במפקיר לגמרי הפירות פטורים מתרומות ומעשרות. כך מבואר בחזון איש המובא בתורת זרעים דמאי פ"ג מ"ב שצריך שיפקיר בפירוש.

שכני נותן רשות לכולם לקטוף מעץ השסק שלו האם אני חייב בתרומות ומעשרות?

חיוב תרומות ומעשרות על צמחים המשמשים לרפואה

שאלה:

האם צריך להפריש תרו''מ על צמחים שמשתמשים רק לצורך רפואה?

תשובה:

לא, שהנאכל לרפואה אינו מאכל אדם רמב"ם פ"א מכלאים ה"ד כתב כן לגבי כלאים. ואם הוא צמח שדרך לאכול ממנו לחיזוק בריאות גם לבריאים, אך איננו נאכל לטעם או לשובע, יש להסתפק אם נחשב לרפואה. משפטי ארץ פרק א הלכה ח.

האם צריך להפריש תרו''מ על צמחים שמשתמשים רק לצורך רפואה?

תרומות ומעשרות מעץ הפקר

שאלה:

אנו נמצאים כעת בטיול ויש שם עץ פירות במקום ציבורי האם צריך להפריש תרומות ומעשרות?

תשובה:

הפקר פטור מתרומות ומעשרות, ולכן עץ הנמצא במקום ציבורי שאין בעלי המקום מקפידים כלל על הפירות, הרי הם פטורים מן המעשר. משפטי ארץ תרומות ומעשרות פרק ה הל' ב.

אנו נמצאים כעת בטיול ויש שם עץ פירות במקום ציבורי האם צריך להפריש תרומות ומעשרות?

חילול פרוטה חמורה בחו"ל

שאלה:

אני מנוי לקרן המעשרות ונמצא כעת בחו''ל, ישנם מוצרים שאני רוצה לעשר כי הם מתוצרת הארץ, אך יש בהם רכיבים שאין בהם שווה פרוטה, אין לי פרוטה חמורה ממטבע של חו''ל, כיצד אוכל לחלל את המעשר שני?

תשובה:

אף שלכתחילה עדיף להשתמש במטבע שבו ניתן לקנות במקום בו אתה נמצא (מטבע היוצא), בשעת הדחק, וכמו באופן המדובר שאין לך פרוטה חמורה ממטבע הנסחרת בחו"ל במקום בו הנך נמצא, ניתן לחלל על המטבע שנמצא וקונים בו בארץ ישראל שיש בו פרוטה חמורה. וזאת משום שאפשר לסמוך על דעת הראב''ד (הל' מעשר שני פרק ד הי"ד) ורוב הפוסקים (כמבואר בדרך אמונה הל' מעשר שני פרק ד, צה"ל אות קמו) שעיקר הקובע על מה ניתן לחלל הוא שהמטבע נמצא במקום שניתן לקנות בו. לדעת החזון איש (מעשרות סימן ז סק כג) כך היא גם כן דעת הרמב''ם. ולכן אף שאנו חוששים גם לשיטות שצריך שהאדם יהיה במקום בו ניתן לקנות במטבע, במקום הצורך ניתן להקל ולסמוך על שיטות אלו.

אני מנוי לקרן המעשרות ונמצא כעת בחו''ל, ישנם מוצרים שאני רוצה לעשר כי הם מתוצרת הארץ, אך יש בהם רכיבים שאין בהם שווה פרוטה, אין לי פרוטה חמורה ממטבע של חו''ל, כיצד אוכל לחלל את המעשר שני?