תגיות קשורות

תקנת הלל הזקן לעשות פרוזבול שמשמעותו שהמלווה מוסר לבית הדין את חובותיו לגבותם מן הלווים, בסוף שנת השמיטה.

נאמר בתורה: "וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לה'". ומכאן, שעם תום שנת השמיטה, המלווה משמט את חובותיו, כלומר, אינו יכול לתובעם מן הלווים.

וכשראה הלל הזקן שנמנעו העם מלהלוות זה לזה כדי לא לאבד את ממונם, ועוברים על מה שכתוב בתורה "השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עניך באחיך האביון ולא תתן לו" – התקין פרוזבול.

תקנת הלל היתה, שבאמצעות הפרוזבול יועבר חוב הלווה לבית הדין, אשר זכאי לתבוע חובות אלו, והמלווה יוכל לתבוע חובות אלו בתור שליח של בית דין, ואז הוא לא יעבור על איסור "לא יגוש את רעהו".

בעקבות תקנת הלל, יכול כל אדם להלוות את כספו בלא חשש שחובו ישמט, וגם העניים ימצאו מי שילווה להם.

מקור התקנה ודיניה במשנה בפרק עשירי ממסכת שביעית ממשנה ג' ואילך.

מתי יש לעשות פרוזבול

שיטת רוב הפוסקים שזמן כתיבת פרוזבול הינה בסוף שנת השמיטה, אמנם לדעת הרא"ש יש לערוך פרוזבול בסוף השנה השישית קודם השמיטה, להלכה פוסקים כדעת רוב הראשונים, ואף החזו"א לא נהג לעשות פרוזבול קודם השמיטה. אמנם ישנם המחמירים לעשות פרוזבול גם לפני השמיטה כדעת הרא"ש, וכן נהג מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

ישנם המחמירים שלא לכתוב פרוזבול בלילה.

הצריכים לעשות פרוזבול

כל אדם בין איש ובין אשה שחייבים להם כסף ושוה כסף, שאינו חוזר בעין (לדוגמא, הלוואות מזון בין שכנים), צריכים לעשות פרוזבול, וכיום שרוב בני אדם מחזיקים בחשבון בנק ופקדונות בכל מיני גופים ממשלתיים ופרטיים, צריכים הם לעשות פרוזבול.

אשה נשואה, אם חייבים לה כספים באופן שאין לבעלה רשות בכסף, כגון שיש לה חשבון בנק או קרנות ופקדונות שונים המתנהלים על שמה, צריכה לעשות פרוזבול, ויכול בעלה להיות שליח שלה לעשות כן, ואף יכול להוסיף אותה בשטר הפרוזבול שלו.

לגבי ועדות צדקה וגמחי"ם יש להתיעץ עם מורי הוראה בענין.

היכן נוהג פרוזבול

כיון שפוסקים להלכה ששמיטת כספים נוהגת בין בארץ ובין בחו"ל, לכן נוהגין היום לעשות פרוזבול בכל מקום בארץ ובחו"ל.

כיצד לערוך פרוזבול

ישנן כמה אפשרויות בעשיית פרוזבול, והדרך המקובלת והפשוטה היא לעמוד בפני ג' אנשים המבינים בענין פרוזבול, וראוי להקפיד שלא יהיו קרובי משפחה זה לזה או למלווה, ואומר להם "מוסרני לכם הדיינים שכל חוב שיש לי שאגבנו בכל זמן שארצה", והדיינים ימלאו בשטר הפרוזבול את שם המלוה, התאריך, ושמותם וחתימתם בסיום השטר.

בשעת הדחק יכול לעמוד בפני ג' אנשים ולומר להם הנוסח דלעיל ללא עריכת שטר.

ניתן להוריד באתר שטר פרוזבול בנוסח המקובל, וכן את שטר הפרוזבול לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.