תגיות קשורות

תוכן עניינים

קדושת שביעית בפירות

אפרסק לימון פיטאיה שזיף
נקטרינה ליצ'י צבר שסק
גודגדן משמש קובו תאנה
דובדבן ענבי מאכל קרמבולה תפוח בכיר

המשווקים בתקופה זו מגידולי הארץ קדושים בקדושת שביעית, ויש להקפיד לצרוך מהם רק מחלוקת אוצר בית דין, או מפירות שגדלו ביד נכרי. לנוהגים כשיטת המבי"ט וכהוראת מרן החזון איש שהגדל ביד נכרי קדוש בקדושת שביעית יש לקנותם רק בדרך של שליחות. לכן אין לקנותם במקומות שאינם מפוקחים על ידי כשרות מהודרת.

במהלך החודש הקרוב ישווקו בקדושת שביעית גם הפירות: אגס, אתרוג, גויאבה, לימה, לונגן, מנגו ותפוח, ויש לעקוב אחרי התאריכים הרלוונטיים בלוח מועדים לשמיטה.

בפירות הקדושים בקדושת שביעית יש לנהוג קדושה ואסור לזורקם או לנהוג בהם שלא כדרכם, להלן הוראות שימוש בפירות שביעית:

 1. בפירות אוצר בית דין כל משפחה רשאית לקחת כמות שאותה היא רגילה לצרוך במשך שבוע (אלא אם יש הוראה אחרת מבית הדין).
 2. שיירי פירות, כל זמן שראויים למאכל, אסור להשליכם לפח אשפה אלא להניחם בפח שמיטה.
 3. לבשל את הפירות מותר רק במיני פירות שלפחות 10% מהציבור רגילים לבשלם, ועושים כך כסדר ולא רק במקרים בודדים.
 4. כל מיני הפירות שהתרככו עד שלא רוצים לאוכלם חיים, אפשר לבשלם.
 5. לרסק את הפירות מותר רק במינים שהדרך כנ"ל לרסקם. עבור ילדים קטנים אפשר לרסק.
 6. פירות מכל המינים שהתרככו עד כדי שלא רוצים לאכלם כמו שהם, אפשר לרסקם.
 7. למרות האמור בסעיף הקודם, י"א שריסוק גמור בבלנדר עד שלא ניכר איזה פרי זה לא ראוי לעשות. בכל מקרה אין לרסק בצורה שנהפך למשקה, בין הפירות עצמם בין ע"י הוספת משקה.
 8. לקלף מותר רק מיני פירות שהדרך לקלפם כנ"ל. עבור ילדים קטנים אפשר לקלף. את הקליפות הראויות למאכל יש להניח בפח שמיטה.

 

אוצר בית דין

מתקופה זו של השנה רוב הפירות הגדלים בארץ ומשווקים ברשתות המזון, ובחנויות הפירות והירקות הינם

קרא עוד »

דיני פירות שביעית

פירות שביעית (פירות שגדלו גבולות ארץ ישראל המקודשת, ונחשבים גידולי שביעית) מותרים באכילה ובשימוש, ויש הסוברים שאף מקיימים מצוה באכילתם.(…)

קרא עוד »

איסור ספיחין בירקות

כל מיני הירקות הגדלים ביד ישראל בתקופה זו הינם קדושים בקדושת שביעית ואסורים באיסור ספיחין ואין לקנות ממינים אלו אלא במקומות המפקחים על ידי כשרות מהודרת (במקומות אלו מספקים ירקות מנכרים או מחו"ל, ומינים בודדים שנשתמרו משישית).

ירקות שגדלו ביד נכרי אין בהם איסור ספיחין אבל יש בהם קדושת שביעית לדעת המבי"ט וכך הורה מרן החזון איש ולכן יש לקנותם רק על ידי שטר שליחות.

ביעור שביעית – שום

בצורת הגידול כפי שהיא נעשית כיום ישנו קושי גדול לברר מה הם זמני הביעור בירק – לכן המידע דלהלן ניתן מתוך זהירות רבה, וקשה להכריע בו, ומכל מקום לתועלת הציבור אנו מפרסמים את המידע המצוי בידינו.
מידע זה בנוי על חישוב תקופת הזמן שהירק יכול להישאר באדמה לאחר שנעשה מוכן ללקיטה ומתחילים ללקטו במקומות המקדימים – שזהו תחילת זמן הספק, ועד לסוף תקופה זו מעת הלקיטה במקום המאוחר ביותר הידוע לנו – שזהו סוף זמן הספק.

על פי הידוע לנו בימים אלו מתחיל זמן הספק שהשום כלה לחיה מן השדה.

ולכן:

 1. מי שיש בידו שום הקדוש בקדושת שביעית יותר ממזון ג' סעודות, [שיעור מזון ג' סעודות בשום בצריכה רגילה הוא ראש שום אחד, במקרים של צריכה גבוהה יותר יש לחשב על פי הצורך], עליו להוציאו מביתו ולהפקירו בפני שלושה.
 2. בתקופת הספק מותר להכניס את השום המופקר אל ביתו על דעת שלא לזכות בו, וצריך לומר לאלו שמפקיר בפניהם שאע"פ שמכניס לביתו הרי הם הפקר וכל הרוצה יכול לבוא ולקחת.
 3. בכל פעם ניתן לזכות בכמות הראויה לג' סעודות, כאמור במקרים רגילים ראש שום אחד נחשב כמזון ג' סעודות, במקרים של צריכה גבוהה יותר ניתן לזכות ביותר מכמות זו.
 4. להערכתנו מכ"ב תמוז שזהו סוף זמן הספק ניתן לשוב ולזכות בכל.

 

מידע זה נוגע אך ורק לשום טרי, ולא לשום היבש הנמכר בתוך רשת שהוא מיבוא. בערב פסח השנה נמכר השום הטרי מיבול נכרי בחנויות המהדרין – והנוהגים קדושת שביעית ביבול נכרי חייבים להפקירו.

פרחים בשביעית

נהגו ישראל לקשט את בית הכנסת ובתי המדרש ואת בתיהם בפרחים לקראת חג מתן תורתנו.

להלן הנחיות לקניה וקטיף של פרחים בשנת השמיטה:

פרחים – קניה

אף שבמרבית מיני הפרחים אין לחוש לקדושת שביעית, הורו רבותינו שאין לקנות פרחים שנזרעו ונעבדו בשביעית משום איסור נעבד ומשום סיוע לעוברי עבירה, לפיכך יש להקפיד לקנות פרחים רק במקומות מושגחים המוכרים פרחים מחו"ל או פרחים שלא נזרעו ונעבדו באיסור.

פרחים – קטיף

מותר לקטוף פרחים בשנת השמיטה – אך אסור לקטוף את הפרחים בכוונה לגיזום ועידוד הצמיחה, ולכן אין לדקדק בצורת הקטיף.

שימו לב – ברוב הפרחים לא נוהגת קדושת שביעית ואין בהם הפקר לכן גם בשנת השמיטה אין לקוטפם פרחים מגינות וחצרות פרטיות ללא אישור, ודינם שונה מפירות וירקות שהם הפקר.

פרחים – קדושת שביעית

פרחי נוי אין בהם קדושת שביעית ולא איסור סחורה, פרחי ריח העומדים לנוי יש שחששו שיש בהם קדושת שביעית. פרחי ריח יש לחוש שיש בהם קדושת שביעית ואיסור סחורה כשאר פירות.