תגיות קשורות

קדושת שביעית

בתקופה זו ישנם כבר בשוק פירות הקדושים בקדושת שביעית: אפרסק, נקטרינה, פיטאיה, צבר, קובו, קרמובלה, שסק, בימים הקרובים יביאו לשווקים ענבי מאכל [להבדיל מאותם הנמצאים בחנויות כבר זמן מה המיובאים מחו"ל.] ויש להקפיד לקנותם רק ממקומות מפוקחים למהדרין.

גם בחצירות ובגינות חלק מן הפירות כבר קדושים בקדושת שביעית – לימונים, תפוזים סיניים, שסק וצבר (סברס).

בלימונים ותפוזים סיניים עלולה להיות תערובת על העץ ויש לחוש בהם הן לחיוב מעשרות והן לקדושת שביעית. בחלק מן המקרים ניתן לדעת אלו לימונים משביעית ואלו לימונים משישית, ראה הרחבה בעניין כאן>>.

להרחבה אודות אופן קביעת השנים בפירות האילן ניתן לקרוא כאן>>

האמור כאן הוא על פירות בלבד, בירקות – כל מה שנלקט בשביעית קדוש בקדושת שביעית.

איסור ספיחין

מחודש זה כמעט כל הירקות הרוב בשוק הם ספיחין כולל עגבניות ופלפלים.

ללוח מועדים לשמיטה המלא>>

ירקות מירדן

חסה ושאר ירקות ללא תולעים המשווקת מירדן ומסומנת כחו"ל, הינה מחוץ לארץ לכל הדעות, גם על פי דעת מרן הגריש אלישיב זצוק"ל.

ירקות המגיעים מירדן (מלבד ירק ללא תולעים), לא ניתן לדעת האם הם ממקומות שיש לחוש שהם בגבולות ארץ ישראל, ולכן הנוהגים כדעת המבי"ט והחזון איש שנוהגת קדושת שביעית בפירות נכרי, יחושו על ירקות אלו לקדושת שביעית. 

קרא עוד אודות הגבולות בשמיטה >>

חנטה ודילול

בתקופה זו חלק מן האילנות מתחיל לפרוח ולהוציא חנטי פירות, יש לדעת כי מעת שהחנט הופיע והפרח נפל אסור להוריד את החנטים, לחתוך את הענף או לעקור את העץ, גם כאשר הדבר מותר מצד בל תשחית ומלאכה בשביעית.

במקרים בהם מותר לעשות דילול – כאשר מדובר במקום שלולא הדילול יגרם לאילן או לפירות נזק משמעותי, הדילול אסור לאחר הופעת החנט, ויש לדלל רק כאשר הם עדיין פרחים בלבד. אך כאמור זה רק במקום אשר לולא מלאכה זו יגרם נזק משמעותי.