תגיות קשורות

קדושת שביעית

בתקופה זו ישנו כבר מיעוט פירות קדושים בקדושת שביעית, אפרסק, נקטרינה, פיטאיה (צהוב ופרי עדן אדום), צבר (סברס), קובו, קרמבולה, שסק, ויש להקפיד לקנותם רק ממקומות מפוקחים למהדרין.

גם בחצירות ובגינות חלק מן הפירות כבר קדושים בקדושת שביעית – לימונים, תפוזים סיניים, שסק וצבר (סברס).

בלימונים ותפוזים סיניים עלולה להיות תערובת על העץ ויש לחוש בהם הן לחיוב מעשרות והן לקדושת שביעית. בחלק מן המקרים ניתן לדעת אלו לימונים משביעית ואלו לימונים משישית, ראה הרחבה בעניין כאן>>.

להרחבה אודות אופן קביעת השנים בפירות האילן ניתן לקרוא כאן>>

האמור כאן הוא על פירות בלבד, בירקות – כל מה שנלקט בשביעית קדוש בקדושת שביעית.

ללוח מועדים לשמיטה המלא>>

חנטה ודילול

כמו כן בתקופה זו חלק מן האילנות מתחיל לפרוח ולהוציא חנטי פירות, יש לדעת כי מעת שהחנט הופיע והפרח נפל אסור להוריד את החנטים, לחתוך את הענף או לעקור את העץ, גם כאשר הדבר מותר מצד בל תשחית ומלאכה בשביעית.

במקרים בהם מותר לעשות דילול – כאשר מדובר במקום שלולא הדילול יגרם לאילן או לפירות נזק משמעותי, הדילול אסור לאחר הופעת החנט, ויש לדלל רק כאשר הם עדיין פרחים בלבד. אך כאמור זה רק במקום אשר לולא מלאכה זו יגרם נזק משמעותי.

זמירה וגיזום

בכל שנה עונה זו היא הזמן בו גוזמי את העצים ומכשירים אותם לצמיחה מחודשת, יש לדעת כי מלאכות אלו אסורות ומותרות רק במקרים מסוימים, כאן ניתן לקרוא עוד אודות הגיזומים האסורים והמותרים בשמיטה.

זמירת גפנים אסורה גם במקרה של הפסד, ישנם אופני זמירה שהותרו במקום צורך. ראה עוד במאמר הרחבה>>.