תגיות קשורות

שעור הפרוטה בתקופה האחרונה מתקרב ל 9 אגורות, לפיכך מי שמחלל מעשר שני בנוסח המקובל ממרן בעל החזו"א זצ"ל 'ומחולל הוא וחומשו על פרוטה במטבע'. שהחילול הוא על פרוטה אחת בלבד יכול לחלל מעשר שני גם על מטבע של 10 אג', [כן הוא בכל הנוסחאות הנדפסים בסידורים]. 

אמנם המחללים בנוסח 'מחולל הוא וחומשו על פרוטה ורביע במטבע', [יעוי' משפ"א תרומות פרק טו הל' ג']. אינם יכולים לחלל על מטבע של 10 אג' משום שבתקופה זו עלול להיות שאין בו מספיק בכדי להוסיף רבע פרוטה ועליהם להתעדכן בערך הפרוטה המדויק באותה העת. 

אם חללו בנוסח 'פרוטה ורביע' על מטבע של 10 אג', צ"ע האם חל משהוא או שהחילול לא חל כלל, ואף אם חל החילול על הקרן ללא החומש, עדיין אסור לאכול מן הפירות כל זמן שלא חילל את החומש כמש"כ הרמב"ם [פ"ה מעש"ש הל' יב].