תגיות קשורות

  1. בתקופה זו חלק גדול מן הירקות המצויים בשווקים קדושים בקדושת שביעית, ולכן יש להקפיד לקנותם רק באופנים המותרים בשנת השמיטה, וכן יש לנהוג בהם קדושה.
  2. חלק מן הירקות הינם מיבול שישית (קרא עוד אלו ירקות המצויים בתקופה זו הם יבול שישית), ומותר לקנותם ולאכלם כרגיל. כמו כן ישנם ירקות הנחשבים יבול חו"ל וגם אותם ניתן לקנות כרגיל ואין צורך לנהוג בהם קדושה, חלק מן היבול מגיע מהערבה שאזורים נרחבים בה נחשבים ספק ארץ ישראל ויש לנהוג בהם קדושת שביעית. (מידע אלו מקומות בערבה ודאי חו"ל ואלו מקומות הם ספק, ניתן לקבל כאן)
  3. ירקות המסומנים כפירות נכרי, הפוסקים נחלקו אם יש לנהוג קדושה בפירות נכרי, ולדעת רבים מותר לקנותם רק בשליחות. (קרא עוד בענין קדושת שביעית פירות נכרי וכיצד לקנותם בשביעית).
  4. יש לדעת כי חלק מן הירקות המשווקים כעת גם אסורים באיסור ספיחין – כאן ניתן לקבל מידע באלו ירקות יש לחוש לאיסור ספיחין.
  5. על פי הכרעת רבותינו אסור לקנות ירקות מ'היתר מכירה' ופעמים רבות אסור אף לאכלם.