תגיות קשורות

זמן הביעור בתפוחי אדמה וגזר

כאמור בהודעות קודמות קשה לקבוע את זמני הביעור בירקות וישנו צורך לברר כל העת מהו הזמן המדויק, כהמשך להודעות אלו הננו לעדכן כי על פי המידע הקיים בידינו זמן הספק לגזר ולתפוחי אדמה מגידולי נכרים מוקדם ממה שפורסם והוא מתחיל כבר בימים אלו, בגלל הקטיף הנעשה באזור הבקעה והשומרון.

כמו כן סוף זמן הספק אף הוא מוקדם יותר ומסתיים בכ"ג תמוז לגזר ובר"ח אב לתפוחי אדמה.

ולכן:

א.       מי שיש בידו תפוחי אדמה וגזר יותר ממזון ג' סעודות קדושים בקדושת שביעית עליו להוציאם מביתו ולהפקירם בפני שלושה.

ב.       בתקופת הספק מותר להכניס את המופקר אל ביתו על דעת שלא לזכות בו, וצריך לומר לאלו שמפקיר בפניהם שאע"פ שמכניס לביתו הרי הם הפקר וכל הרוצה יכול לבוא ולקחת. ומותר לו לזכות לעצמו בכל פעם בשיעור ג' סעודות.

ג.       בסוף זמן הספק ניתן לזכות שוב בתפוחי האדמה והגזר.

ירקות שעבר מועד ביעורם, אם היו ברשותו כמות של יותר מג' סעודות ועבר ולא ביער, לדעת החזו"א במידה והירק בזמן הביעור היה בחנות הפועלת מטעם ועדת שמיטה ומכח שליחות הירקות לא נאסרו באכילה. אך בהיעדר תנאי זה, הירקות נאסרו ואין להם היתר. לעומת זאת דעת החרדים שאם לא ביער בשוגג הירק לא נאסר לגמרי אלא עליו להפקירם כעת ואז מותרים באכילה. (וכן הורה מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, עיין מנחת שלמה נא, יז). לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ישנם אופנים שניתן לצרף דעות שונות להקל שהירק לא נאסר.

בברכה
מזכירות בית ההוראה