תגיות קשורות

ביעור שביעית

בתקופה זו מתחיל זמן הספק לביעור במינים דלהלן:

שם הפריתחילת זמן הספקסוף זמן הספק
דובדבןז' תמוזב' אב
תות שדהב' תמוזכ"א תמוז
משמשט"ו תמוזי"ב אלול
שסקי"ט סיוןי"ט תמוז

ישנם מינים שרובם ככולם מיבוא, אך יתכן מהם בשווקים מעט מגידולי נכרי ובהם התחיל כבר זמן
הספק: לוביה, שומשום, שעורה.
מידע זה ניתן על פי המידע הקיים על אזורי הגידול, מועדי הקטיף והישארות הפרי על העצים ועל
הקרקע לאחר מכן. אך מידע זה אינו מוחלט ובנוי על הערכות שונות, ומכל מקום לתועלת הציבור אנו
מפרסמים את הערכותינו.
כאמור מידע זה בנוי על חישוב תקופת הזמן שהפרי יכול להישאר בעצים ועל הקרקע לאחר גמר הקטיף
המסודר. תחילת זמן הספק, הינו הזמן שבו יתכן שלא נשאר כבר פרי ראוי למאכל בהמה בכמות
ובמקום שמצילים מהביעור. סוף זמן הספק הוא הזמן שבו ודאי שלא נשאר פרי ראוי במקום המאוחר
ביותר הידוע לנו.
ולכן:
א. מי שיש בידו מאחד ממינים אלו פירות הקדושים בקדושת שביעית יותר ממזון ג' סעודות עליו
להוציאם מביתו מהתאריך המצויין כתחילת זמן הספק ולהפקירם בפני שלושה.
ב. בתקופת הספק מותר להכניס את הפירות המופקרים אל ביתו על דעת שלא לזכות בהם, וצריך
לומר לאלו שמפקיר בפניהם שאע"פ שמכניסם לביתו הרי הם הפקר וכל הרוצה יכול לבוא
ולקחת.
ג. בכל פעם ניתן לזכות בכמות הראויה לג' סעודות.
ד. מסוף זמן הספק בכל מין ומין ניתן לזכות שוב בכל הפירות מאותו המין.
מידע זה נוגע לפירות הקדושים בקדושת שביעית מאוצר בית דין, או מגידולי נכרי לנוהגים קדושת
שביעית בפירות נכרים כהוראת מרן החזון איש. וכן למי שמיקל באכילת פירות אילן "שמור ונעבד"
שאחר זמן הביעור אסור לאוכלם לדעת כולם.

בברכה,
מזכירות בית ההוראה