תגיות קשורות

ביעור יין של שביעית

1. זמן הביעור – הינו פסח כמבואר בחז"ל.

2. יש הסבורים שזמן הביעור הינו מוקדם מפסח כיון שבמציאות לא
מוצאים ענבים עוד קודם זמן זה, אך בחזו"א כתב שזמן הביעור הוא
בערב פסח וכפי שקבעו חז"ל.

3. מי שבידו יין כפי הנצרך למשפחתו לליל הסדר חשיב כמזון ג' סעודות
ואין צריך לבערו.

4. מי שבידו יין יותר משיעור ג' סעודות, יוציא היין מביתו ויפקירו בערב
יו"ט של פסח לפני ג' אנשים. ולאחר מכן (אם לא נטלו את היין) יכול
להכניסו לביתו ויאמר (לפני אותם שהפקיר בפניהם) שמכניס את היין
מתוך כוונה שלא לזכות בו עד לאחר חג הפסח.

[5. יש מקילים שאם עושה זאת לפני מועד הביעור יכול להפקיר בפני
ג' בלא להוציא מרשותו].

6. עבר ולא ביער במזיד נאסר היין באכילה. בשוגג יעשה שאלת חכם.


בברכה,
מזכירות בית ההוראה