תגיות קשורות

במענה לשאלת רבים אודות הוראות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל – בענין השטחים הדרומיים מים המלח.

  • באופן כללי השטחים מהישוב לוטן (הנמצא על גבול המעלה השלושים) וצפונה, הינם ספק ארץ ישראל, ואין להקל בספק חסרון הידיעה בגבולות הארץ ולכן ירקות שגדלו שם בשביעית אסורים מחמת ספיחין. בכלים שבושלו בהם ירקות אלו, יש מפרסמים בשם מרן רבינו שיעשו שאלת חכם, אמנם שמענו ממרן רבינו שבדבר שאינו חריף יכול להמתין עד עבור מעל"ע (ישא יוסף ח"ה סי' יב).
  • לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל גם שטחים שהם מזרחה מנחל הערבה לא יצאו מכלל ספק זה, הואיל ואין בידינו לקבוע את תוואי הגבול.
  • לעומת זאת, שדות הישוב יהל הנמצאות מזרחה לנחל הערבה, הינם חוץ לארץ. ובקצירת האומר נפרט (בשו"ת ישא יוסף ח"ה סי' כב מפורטים הדברים באריכות)
  • בעקבות הכרעת מרן החזו"א כי השטחים הסמוכים לאילת הינם חו"ל ללא ספק, קבע מרן הגרי"ש זצוק"ל שדרומית לקו הרוחב שלושים נחשב שיצא מכלל הספק, הרי כל מה שגדל שם הינו גידולי חוץ לארץ.
  • תוואי הגבול ודאי פונה מערבה, אולם מחוסר ידיעה איננו יכולים להכריע שתוואי הגבול פנה מערבה באיזור פארן וצופר, כי שמא באזורים אלו – הרחוקים מהגבול עדיין לא היתה פניה מערבה. אבל ברור למעלה מכל ספק, שככל שמתקרבים לנקודת הגבול, (לחומרא – המעלה השלושים), תהיה איזו שהיא סטיה מערבה, ומכיון שבאיזור שדות הישוב יהל מדובר בשטח שהוא על גבול המעלה השלושים כל פניה מערבה מותירה את שדות יהל מחוץ לארץ ישראל.

ואכן במענה לשאלה, (לקראת שמיטה תשע"ד)השיב מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א  – כי אף לדעת מרן הגר"יש אלישיב זצוק"ל השדות המזרחיים של הישוב יהל הינם חו"ל. (וראה בשו"ת ישא יוסף הנ"ל סי' כא אות ז)