תגיות קשורות

בענין הידור בהדלקת שמן זית לדעת רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

  • רבים מהדרים (וכך נוהגות ועדות כשרות רבות) להסדיר בקמח המיועד למצות ובחסה המיועדת למרור, שלא יהא מעשר ראשון הואיל ובמצות ואף במרור בעינן "לכם". וחוששים שאף שאין חייבים לתת מעשר ראשון ללוי (ראה חזו"א שביעית סי' ה') אין זה "לכם". שבעתיים יש להקפיד במעשר עני שלדאבון לב בהרבה מקומות (אף שנמצאים בהשגחה מהודרת) אינו ניתן לעניים – שלא יהא חשש מעשר עני בתוך התוצרת בגלל "לכם".
  • לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל גם בשמן זית לחנוכה יש דין "לכם", והמקור הוא מדברי הר"ן בפסחים (ז ע"א) ועוד ראשונים. ופעמים היה מרן זצוק"ל מתבטא "שלא מצינו שחלקו עליו" (ראה הערות – לראש השנה כח – ע"א, שבת כג – ע"א, פסחים כט), וראה עוד מקראי קודש (חנוכה סי' כג).
  • המשתמש בשמן זית מקומי מיבול ישראל – יתכן והשמן הינו מעשר ראשון שלא ניתן ללוי, ופעמים אף מעשר עני (הגם שרוב השמן מסתבר שהוא מיבול תש"פ – שהוא שנת מעשר שני).
  • המבקש להדר בענין זה בדין "לכם", ומבקש להדליק בשמן מארץ ישראל יכול להדר מספק להקנות ללוי – את השמן וישוב ויקנה ממנו, ובמעשר עני ליתן שווי השמן לעני. ובחסדי השי"ת, יש שמנים בשווקים שיוצרו אף משמן חדש (שנת מעשר ענ) וקיימו בו נתינת מעשר עני.

(ראה ישא יוסף ח"א סי' פו. ח"ג סי' קיב, וח"ד סי' קי – ובענין נר חנוכה ח"ז סי' רכט ואילך).