תגיות קשורות

ביעור באתרוגים

על פי המידע שבידינו זמן הביעור באתרוגים מאוחר מכפי שפורסם מכיוון שעל הקרקע ישנם עוד אתרוגים רבים שלא הרקיבו ואתרוגים אלו יישארו כפי הנראה לפחות עד ראש חודש אדר (על אף שרוב ככל המגדלים קטפו כבר את האתרוגים מהעצים). לכן אין חובה לבער את האתרוגים לפחות עד ראש חודש אדר. אי"ה לקראת ראש חודש אדר נבדוק את מצב האתרוגים בשטח שוב ונפרסם.

ירקות

ירק שנלקט בשמינית, פקעה ממנו קדושת שביעית ואיסור ספיחין מחנוכה, אך אם נזרע באיסור בשביעית יש שחששו בו לאיסור נזרע. בחלק מכשרויות המהדרין יש המקפידים שלא לשווק ירקות שנזרעו בשביעית והרוצה לחוש עליו לברר בוועד הכשרות של החנות הרלוונטית.
ירקות שנלקטו בשביעית יש בהם איסור ספיחין (כשנזרעו ביד ישראל), וקדושת שביעית בגידולי נכרי לנוהגים כדעת החזון איש וכהוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שנוהגת בהם קדושת שביעית, לעולם.

תפוחי אדמה

תפוחי אדמה כעת ברובם הם מלקיטת שביעית ויש בהם איסור ספיחין (כשנזרעו ברשות ישראל) וקדושת שביעית (כשגדלו אצל נכרי – לנוהגים קדושה), על כן יש לקנותם רק במקומות מפוקחים. ישנה כמות מועטה של תפוחי אדמה מזריעת שביעית ולקיטת שמינית ובהם אין איסור ספיחין וקדושת שביעית אך יש שחוששים בהם לאיסור נזרע כאמור לעיל. כמו כן יש תפוחי אדמה שמגיעים מחו"ל.
על פי הידוע בי' שבט אמורים להגיע לשווקים תפוחי אדמה מזריעת שמינית, ויתכן ואספקה זו תוקדם ואף כמה ימים לפני כן יהיו בשווקים תפוחי אדמה מזריעת שמינית. תפוחי אדמה בייבי ישנם כבר כיום מזריעת שמינית.

צבר (סברס)

צבר (סברס) יש כבר מחנטת שמינית, אך עדיין מצויה אצל המשווקים כמות גדולה של צבר הקדושים בקדושת שביעית [מקירור] ויש לקנותם רק במקומות מפוקחים ולעקוב אחרי הכיתוב הנלווה להם.

תרומות ומעשרות

יש לשים לב שגידולי שמינית חייבים בתרומות ומעשרות ושנת המעשר היא מעשר שני.


בברכה,
מזכירות בית ההוראה