תגיות קשורות

ביעור שביעית בירקות בתקופה זו

כידוע נחלקו רבותינו בעניין קדושת שביעית בפירות נכרים, עוד נחלקו האם נוהגת חובת ביעור בפירות נכרים.
השורות דלהלן הינם לאותם הנוהגים כהכרעת מרן החזון איש שיש בפירות נוכרי קדושת שביעית ונוהגת בהם חובת ביעור.
בצורת הגידול כיום ישנו קושי גדול לברר מה הם זמני הביעור בירק, ולכן המידע דלהלן ניתן מתוך זהירות רבה, וקשה להכריע בו, ומכל מקום לתועלת הציבור אנו מפרסמים ע"פ המידע הקיים.
דלעת ופפריקה שגדלו ביד נוכרי ונלקטו בשביעית, להערכתנו עבר זמן הביעור שלהם. [אמנם בדלעת יש מקום להקל מכיוון שכמעט כל הזמן ישנה דלעת בוסר הראויה למאכל, ויש לדון אם היא מצילה].
יצוין כי בחנויות המפוקחות על ידי כשרויות מהודרות לא מצוי כל כך ממינים אלו מלקיטת שביעית, אלא משישית.
ירקות שעבר מועד ביעורם, אם היו ברשותו כמות של יותר מג' סעודות ועבר ולא ביער, לדעת החזו"א, במידה והירק בזמן הביעור היה בחנות הפועלת מטעם ועדת שמיטה ומכוח שליחות, הירקות לא נאסרו באכילה. אך בהיעדר תנאי זה, הירקות נאסרו ואין להם היתר. לעומת זאת דעת החרדים שאם לא ביער בשוגג הירק לא נאסר לגמרי אלא עליו להפקירם כעת ואז מותרים באכילה. (וכן הורה מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, עיין מנחת שלמה נא, יז).
לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל יש להקל שהירק לא נאסר מחמת כמה צירופים.
[להערכתנו בדלעת גם לדעת מרן החזון איש, יש מקום להקל ורק להפקיר מיד, בגלל הספק האם דלעת הבוסר מצילה].
כאמור ישנו קושי לברר מה הם זמני הביעור בירקות, אך נשתדל אי"ה לידע את הציבור אודות זמני הביעור המתקרבים בכל מין ומין.
ניתן לפנות לרבני בית ההוראה לבירור אודות מועדי הביעור בטלפון: 02648888 שלוחה 31.

בברכה,
מזכירות בית ההוראה