תגיות קשורות

זמן הביעור במשמש

א. על פי המידע שבידינו הסתיים קטיף המישמש במטעים והגיע זמן הספק לביעור. זמן הספק ימשיך עוד כשלושה שבועות. במידה ויהיה מידע ברור יותר נעדכן, אי"ה.
ב. מכיוון שיש עדיין משמשים שמחולקים באוצר בית דין (מקירור) על הלוקח מפירות אלו יותר ממזון ג' סעודות חייב להפקירם ביום שלאחריו לפני שלושה ולומר בפניהם שמה שמכניסם לביתו הוא על דעת שלא לזכות וכל הרוצה יכול ליטול מהם לעצמו.
ג. כמו כן מי שיש בביתו כמות של יותר ממזון ג' סעודות מפירות אלו או מפירות נכרי לנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרי כהכרעת החזון איש והוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל עליו להפקיר כאמור בסעיף ב'.
ד. יש לציין כי האמור נוגע גם לריבות שנעשו מפרי המשמש.
ה. לאחר שוודאי כלה לחיה מן השדה ונגמר הספק ניתן לזכות בפירות כרגיל.
ו. מזון ג' סעודות שיעורו כפי הרגילות להיאכל מאותו פרי בשלש סעודות. ואם לקח פירות עבור בני משפחתו וכדומה ישער לפי מה שכל מי שקנה בעבורם אוכלים בג' סעודות.
ז. פירות שהיו בידי מי שהתחייבו לבערם ולא התבערו בזמן נאסרו באכילה. פירות שהיו ביד נכרי בזמן הביעור חייבים בביעור מיד עם הגיעם ליד ישראל. פירות שהיו ביד אוצר בית דין בזמן הביעור נחשבים כמבוערים ואין צריך להפקירם כשהגיעו ליד קונה אחר זמן הביעור, אם הגיעו ליד קונה בתוך זמן הספק עליו להפקירם כדלעיל.