מכרז לביצוע עבודות בניה במרכז המבקרים "אמונת ארץ"

 

מכרז מס' 2019/12

בית מדרש להלכה בהתיישבות

מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות בנייה במרכז המבקרים "אמונת ארץ"

על המציע להיות חברה פעילה העוסקת בבנייה ורשומה בפנקס הקבלנים

בענף 100 סיווג ג- 1 ומעלה. יתר תנאי הסף המנהליים והמקצועיים

מפורטים במסמכי ההזמנה.

את מסמכי ההזמנה ניתן לקבל באמצעות פנייה לדואר אלקטרוני

michraz@bhl.org.il או באמצעות טלפון 0528499990 .

עד למועד סיור הקבלנים

השתתפות המציע בסיור הקבלנים הינו תנאי להגשת הצעות.

הסיור ייערך ביום רביעי כ"ד תשרי, 2019.10.23 בשעה 00:10 .

מקום המפגש: בכניסה לבית המדרש רחוב המלמד 1 הר נוף ירושלים.

את ההצעות יש להכניס, במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום שלישי י"ד

חשון 2019.11.12 בשעה 00:14 לתיבת ההצעות של המזמינה.

מציע שלא יעמוד בתנאים שפורטו לעיל, הצעתו תפסל.

פרטים נוספים אפשר לקבל בדוא"ל udiarmoni@gmail.com

אין בית המדרש מתחייב לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.