לקראת שביעית לכו ונלכה – פני שביעית נקבלה

מאמר מתוך דיוור חודש תשרי תשפ"ב

אנו עומדים בפתחה של שנת השמיטה. זכות רבה נפלה בחלקנו, לדור בארץ הקודש ולקיים את מצוות השמיטה. על אף שטרם זכינו לגאולה השלמה, יש בידינו לקיים את מצוות השביעית בזמן הזה לכל הפחות מדרבנן.

בעדכון זה נעסוק בהכנות האחרונות לשנת השמיטה, וכן בדינים הנוהגים מיד עם תחילת השמיטה.

נקדים שמצוות השמיטה הן ארבע:

 • לשבות מעבודת הארץ: להימנע מזריעה וחרישה, וכן משאר המלאכות הנעשות בדרך כלל לצורך גידולי השדה. ציווי זה נמסר לנו במצווֹת לא-תעשה, וכן במצוַת עשה: "ושבתה הארץ שבת לה'".

מלבד השביתה ממלאכות השדה נצטווינו גם שלא לאסוף את גידולי השביעית כדרך שאר השנים.

 • להפקיר את יבול הארץ בשנה זו, והכוונה לכלל הגידולים הקדושים בקדושת שביעית. יש להפקירם ולהניח לכל הרוצה לקחת מהם. ד
 • לנהוג קדושה בפירות שביעית. בכלל זה: שלא להפסידם, וכן שלא להשתמש בהם לשימושים שאינם מיועדים להם.
 • לבער כל מין ומין מפירות השביעית מן הבית בזמן שכלה אותו המין ואינו מצוי עוד בשדות. מצוה זו היא בדרך כלל בשנה השמינית.

הנחיות לבעלי הגינות הפרטיות, ולוועדי הבתים המטפלים בגינות משותפות

 1. יש להזדרז ולבצע לפני ראש השנה את המלאכות הבאות: ניכוש עשבי הבר, דישון וזיבול הגינה והצמחים [לא ראוי להשתמש בדשנים איטי תמס], וכן גיזום ותמיכת ענפים ארוכים.

ביצוע מלאכות אלו כעת עשוי למעט, או אף למנוע את הצורך לשוב ולבצען בשמיטה. מומלץ לחפות את הקרקע בחומרי חיפוי כגון רסק גזם או יריעות פרלינג, על מנת למעט את הצורך בעישוב במהלך השמיטה.

 • גינה שמותקנת בה מערכת השקיה אוטומטית, לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל ניתן לתכנת אותה לפני תחילת השמיטה כך שתשקה את הגינה כרגיל, ללא הגבלה. ברם אם במהלך השמיטה הושבתה המערכת מסיבה כל שהיא, אין לתכנת אותה מחדש אלא לפי כללי ההשקיה המותרת בשמיטה. כלומר: בכמות ובתדירות הנחוצות רק לקיום הצמחים, לא לעידודם ולטיפוחם.

הפקרת גידולי שביעית

 • המצווה להפקיר את היבול חלה רק על יבול הקדוש בקדושת שביעית. הפירות המצויים על העצים בעונה זו אינם קדושים קדושת שביעית, ואין צורך להפקירם, אך הירקות קדושים בקדושת שביעית ויש להפקירם.

ולכן מי שבגינתו ירקות, עליו לפתוח את שער החצר ולאפשר לכל הרוצה להיכנס ולקחת מהם. יש הסוברים שעליו גם להפקירם בפה, בפני שלושה אנשים.

נבהיר: מדובר בירקות שהתחילו לצמוח לפני השביעית, ברם ירקות שהתחילו לצמוח רק אחרי ראש השנה – אסורים באיסור ספיחין, ויש לעקרם!

 • אם חושש שהנכנסים יגרמו לנזקים בגינה, וכן מי שגינתו נמצאת באחורי הבית ואינו רוצה לאפשר מעבר חופשי דרך ביתו, יתלה בחוץ שלט שיש גידולי שביעית בחצר, ושהם הפקר, ושהרוצה יכול לבקש להיכנס או לקבל מפתח בתיאום.

הנחיות לבעלי עציצים

 • עציצים המונחים בתוך הבית ומעוניינים להוציאם בהמשך לחצר, או למרפסת פתוחה, יש להוציאם כבר עתה. שכן במהלך השמיטה אסור להוציא עציצים מן הבית אל תחת כיפת השמים, כיוון שהדבר מסייע לצמיחתם, וי"א שאסור בגלל שמעבירם ממקום שאינו "שדה" למקום שהוא "שדה".

עציצים העומדים במרפסת הסוכה, כדאי להעבירם עתה למקום אחר, לגג או לחצר [שאינם מקורים]. שכן אם יכניסום הביתה לימי החג, לא יוכלו לשוב ולהוציאם החוצה אחר החג.

 • עציצים נקובים שבתוך הבית, אם מניחים תחתם יריעת פי.וי.סי. או צלחת מפלסטיק קשיח. ייחשבו לעציץ שאינו נקוב שבבית, ויהיה ניתן להשקותם ואף לטפל בהם כרגיל. אם הענפים יוצאים מחוץ לעציץ יש לכנסם אל תוך העציץ, או לפרוס תחתם יריעת פי. וי. סי. או נייר כסף.

פעולות אלו ניתן לעשות גם בשנת השמיטה.

הנחיות הנוגעות לקניית ירקות בשביעית

 • כבר בימים הקרובים יתחילו להופיע בשווקים ירקות שנלקטו בשביעית. אין לקנות ירקות אלו בשווקים או בחנויות שאינן בהשגחה מהודרת. (כדאי להצטייד בלוח 'מועדים לשמיטה' ולעקוב אחר מועדי הופעת הירקות והפירות הקדושים בשווקים. ניתן להשיג את הלוח במשרדי בית המדרש בטלפון: 02-6488888)
 • יש חנויות ורשתות שיווק הפועלות על פי מנהג ירושלים, והן משווקות ירקות אלו מתוצרת של נכרים, והמסחר בהם נעשה כבכל השנים. הנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרים (כדעת המבי"ט), קונים בחנויות הפועלות לפי 'הסדר-שליחות'.

לפי הסדר זה, התוצרת שבחנות אינה שייכת למוכר. המוכר קונה את התוצרת מן הנכרי עבור הלקוחות ובשליחותם, ושומר אותה בחנותו למענם ותחת אחריותם.

על המצטרפים להסדר זה לחתום בהקדם על 'כתב שליחות', באותן החנויות שבכוונתם לקנות. ניתן להשיגו כבר עתה באותן החנויות.

 • המתגוררים בערים מרוחקות שאין בהן חנויות שמיטה, צריכים לעקוב אחר מועדי הופעת הירקות שיש בהם קדושת שביעית וחששות ספיחין. בהגיע מועדים אלו לא ניתן עוד לקנותם בשווקים שאינם תחת השגחה מהודרת. גם מועדים אלו מתפרסמים בלוח 'מועדים לשמיטה'.

פרוזבול

 1. יש המחמירים לכתוב פרוזבול גם בערב ראש השנה של שנת השמיטה, לחוש לדעת הראשונים הסוברים שאין לגבות בשנת השמיטה חובות קודמים. ניתן לכתבו בפני שלושה אנשים בבית הכנסת, והם יחתמו על הפרוזבול.

נוסח הפרוזבול: "מוסרני לכם פלוני ופלוני ופלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה".

 ברכת שהחיינו

 1. יש שהורו שראוי לכוון בברכת שהחיינו הנאמרת בקידוש של ליל ראש השנה גם על קיום מצוות העשה של שנת השמיטה.