עוד על מצוות מעגל השנה

תגיות קשורות

כתוב במשנה:

"ר"ה לאילן" – לא אמר לאילנות כמו באינך, יש לרמז מה שקיבלנו מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר שיזמין הש"י בעת המצטרך למצוה, כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל. הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ראשית יסוד הצמיחה שיזמין לו השי"ת לעת המצטרך את הפרי עץ הדר, הנה תפילתו תעשה פירות. זה שרמז התנא באמרו לשון יחיד לאילן להורות על האילן המיוחד המבואר בתורה למצוה ".

 (בני יששכר מאמר א' לחודש שבט)