תגיות קשורות

  1. בסוף שנת השמיטה – נשמטים כל ההלוואות שניתן לגבותם לפני ראש השנה, ואין המלווה יכול לגבותם אלא עם כתב שטר פרוזבול.
  2. מלווה המבקש לכתוב פרוזבול בא לפני בית דין, ואומר לפניהם הנוסח שנדפס לקמן, והדיינים חותמים.
  3. לדעת השולחן ערוך ניתן לכתוב פרוזבול רק לפני בית דין שהתקבל על ידי רבים באותה עיר והם בקיאים בדין.
    לדעת הרמ"א כל שלושה אנשים נחשבים כבית דין לעניין פרוזבול, אבל כתבו האחרונים שיהיו בני תורה שמבינים במהות הפרוזבול.
  4. כל מי שחייבים לו כסף בין אנשים פרטיים ובין בנקים (ובכלל זה מי שיש לו תוכנית חסכון, יתרת זכות בחשבון הבנק, אגרות חוב וכד') חייב לעשות פרוזבול. בין איש ובין אישה, אולם, אישה נשואה שבעלה עשה פרוזבול פטורה מלעשות אלא אם כן נתנה הלוואה מכסף שאין לבעלה זכות בו (דרך אמונה פ"ט ס"ק קיא).
    יצוין כי במקומות עבודה רבים ישנם תכניות חיסכון שנחשבות כמילווה המשמט, ולכן נשים עובדות צריכות לעשות פרוזבול – ולכל הפחות תעשינה על ידי בעליהן. [יש הסבורים כי גם תכנית 'חיסכון לכל ילד' חייבת בפרוזבול].
  5. צירפנו בעמוד זה שתי נוסחאות לשטר פרוזבול, הראשון – נוסח מקובל, והשני – נוסח פרוזבול כפי שעשה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, לדעתו נוסח זה נותן מענה הלכתי לרוב שיטות הראשונים. ולמעשה בנוסח זה נמסר הפרוזבול לפני בית דין חשוב שלא בפניו, ולחילופין לשיטות שסוברות כי חייבים להופיע בפני בית הדין הרי אותם שלשה שבפניהם נעשה הפרוזבול הינם בית הדין (פירוט הלכתי והסבר לשטר זה ראה שו"ת ישא יוסף ח"ה סי' קכא).
  6. שטר הפרוזבול מועיל לכל ההלוואות שניתנו קודם עריכתו, אולם הלוואה שתינתן לפני ר"ה השמינית, לאחר עריכת שטר הפרוזבול, תישמט כדין תורה.

 

אולי יעניין אותך...