עוד על מצוות מעגל השנה

תגיות קשורות

ברכת האילנות

שאלה:

האם מותר לברך ברכת האילנות על עצים המורכבים בהרכבה אסורה?

תשובה:

יש להזהר שלא לברך ברכת האילנות על עצים מורכבים ואפילו אם גדלו אצל גוי כיון שנעשתה בהם עבירה.

קרא עוד>>

שאלה:

האם מותר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא עדיין בשנות ערלה?

תשובה:

יש מהפוסקים שחששו לברך על עצי ערלה ברכת האילנות ,לכן לכתחילה יש לברך על עצים שאינם ערלה אך מעיקר הדין יכול לברך על עצי ערלה.

קרא עוד >>

הפרשת חלה

שאלה :

מי ששכח להפריש חלה מהמצות, ובליל הסדר נזכר שלא הפריש. האם יש עצה?

תשובה :

נפסק להלכה שאסור להפריש חלה ביום טוב .ואם עשה תנאי מערב יום טוב יכול להפריש על סמך התנאי אך אם לא עשה תנאי, יבקש משכנים וכדו' מצות שהפרישו עליהם חלה כדין.

בשעת הדחק שאין לו ממי לקחת ניתן לסמוך על אותם רבנים שמפרישים חלה בערב פסח עבור כלל הציבור שלא הפרישו. [יש פוסקים שהתירו להקנות מצה אחת לקטן שהגיע לגיל י"ב שנה ויום אחד שהוא מוגדר בהלכה "מופלא הסמוך לאיש", שהוא יפריש על המצה שלו ויכוון לפטור את  כל המצות ­ אך הסכמת הפוסקים שאין לסמוך על זה, ומשום כך אין פתרון זה מהוה אפשרות לאכול את המצות שלא הופרש מהם חלה].

קרא עוד >>

תרומות ומעשרות

שאלה :

האם צריך לחשוש באכילת מצה ומרור שמא לא נתנו את המעשר ראשון ללוי וא"כ יש חיסרון של "לכם" במצה ובמרור?

תשובה :

המנהג כיום שהרבה מהמפרישים אינם נותנים את המעשר ראשון ללוי .ומכיון שיש מצוות שאי אפשר לקיימן אם אינם שייכים לאדם בוודאות, לכן הנוהגים שלא לתת מעשר ראשון ללוי ,יש אומרים שעליהם להקפיד כשמפרישים מעשר ראשון מקמח טבל המיועד למצה, או מירקות טבל המיועדים למרור, שלא לקבוע את המעשר ראשון בתוך אותו חלק המיועד לקיום המצוה. בהפרשה בספק טבל יש מקום להקל ולקרוא שם מעשר ראשון אף בפירות המיועדים לקיום המצוה .

במקרה שלא ידוע אם קבעו את המעשר ראשון מחוץ לתוצרת או שכבר שווקה התוצרת ,אפשר לסמוך שיוצאים ידי חובה, שהרי יתכן והמעשר ראשון אינו כאן בפירות ,ואף אם הוא כאן יש הסוברים שמכיוון שהלויים מתייאשים אין בזה חיסרון של לכם .

קרא עוד >>

גידולי מים

שאלה :

מצויה כיום חסה מגידולי מים [ללא עפר] .האם יוצאים ידי חובת מרור בירק הגדל בגידולי מים או שצריך דווקא גידולי קרקע ,וכן מה הברכה על מרור מגידולי מים האם בורא פרי האדמה או שהכל?

תשובה :

גידולי מים לדעת רוב הפוסקים ברכתם אדמה ,ואפילו לסוברים שברכתם שהכל [עי' חיי אדם כלל נא סעי' יז], מכל מקום יוצאים בהם ידי חובת מרור כיון ששם 'ירק מר' עליהם .

קרא עוד >>

איסור חדש

שאלה :

האם איסור קצירת חדש נוהג בזמן הזה?

תשובה :

יש אומרים שאין איסור חדש נוהג בזמן הזה כיון שאין קצירת העומר אך דעת כמה מהאחרונים שנוהג אף בימינו ולכן יש להחמיר בזה.

קרא עוד >>