שמעתי בשם משגיח כשרות של העדה החרדית, שהוא מעשר את הפירות בחנות בפעם החמישית, אחרי השדה, המפעל, ועוד, ורציתי לשאול האם מ"מ ראוי להפריש תרו"מ (שכן שמעתי בשם הגריש"א זצ"ל שראוי לבן תורה לנהוג) וא"כ מדוע?

ישנם כמה סיבות ואפשר לעיין בספר ישא יוסף (חלק ב' סימן כה) שחיבר ראש בית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ונזכיר בקצרה את הסיבות:

א. מצד תקנת דמאי שכל הקונה מעם הארץ צריך לעשר אפילו שכבר עישרו.

ב. מצד שיש חששות של הפרשה מחיוב על הפטור[שמערבים תוצרת מכמה ישובים חלק ממקומות שהם ספק ארץ ישראל וחלק ממקומות שהם ודאי ארץ ישראל ולכן כמה שמפרישים יש יותר ודאות.

ג. פעמים המעשרות שלקחו לא פטרו את כל הסחורה משום שלקחו כמות קטנה מכפי שצריך ונמצא שלא הכל מתוקן.

ד. מחמת הבעיות ההלכתיות שיש במינוי שליחות בתרומות ומעשרות שרק הבעלים יכולים למנות שליח ולא מנהלי העבודה ופעמים שיד גוי באמצע שזה מחמיר את הבעיה.

הזכרנו על קצה המזלג את הבעיות שמחמת כן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שראוי לכל בן תורה לעשר פעם נוספת אף אם קנו בכשרות מהודרת.