בשנים רגילות זרעים לא צריכים הכשר, האם כן הוא הדין גם בשנה זו?

במוצאי שנת שמיטה זרעים מחו"ל מותרים. זרעים מהארץ הדבר תלוי, אם הזרעים אינם מאכל אדם יש שאלה של נעבד בשמיטה ורק  בשעת הצורך אפשר להקל. כמו כן כשיש ספק אם הם מהארץ או מחו"ל אפשר להקל. זרעים שהם מאכל אדם כמו זרעי חומוס חמניות אפונה וכדומה, הרי הם אסורים באיסור ספיחים ואסור לזורעם.
בשנים שיש בהם חיוב – זרעים שהם מאכל אדם ראוי לעשר בלי ברכה, אמנם בדרך כלל שמו עליהם רעל נגד מזיקים ואז אין צורך לעשר/ם לעשר כיון שנפסלו ממאכל אדם.