קניתי עץ בוגר עם פירות. בכוונתי למנות שנות ערלה מחדש כדין, מכל מקום ברצוני בשלוש השנים הראשונות להנות מהיופי של הפירות האם איסור ערלה כולל גם איסור הנאה מהיופי?

איסור ערלה כולל גם איסור הנאה, בין הנאה שהיא כדרכה ובין הנאה שאינה כדרכה ומכל מקום מותר לראות פירות ערלה ולהנות מראייתם. אמנם עצים שניטעו להנות מיופיים של הפירות כגון עצים ננסיים נחלקו בזה הפוסקים ויש להחמיר כדעת האוסרים להנות מיופיים של הפירות, ולכך יש להורידם מיד כאשר מתחילים לגדול[1].

___________________________________________

[1] משפטי ארץ ערלה פרק י' סעי' ז הערות 25-27.