קבלתי תמרים במתנה כאשר הנותן החרדי אמר שהם מעושרים אמנם אין לי כל ידיעה לגבי עורלה. אני מוכן לעשר את התמרים שוב ללא ברכה משום ספק אם צריך אבל האם מצוי עורלה בתמרים?

בעיקרון אין חשש ערלה בתמרים. [אמנם לאחרונה התפרסם שבזן הנקרא מג'הול יש כמות קטנה של ערלה, אמנם מעיקר הדין מותר].