האם יש בחמוציות חשש ערלה? והאם קיים בהם חשש כשרותי אחר או שניתן לרכשן בכל מקום? זאת ועוד אבקש לברר מהי צורת גידולם ולפי"ז מהי ברכתן, היות ויש ספרים הכותבים שברכתו האדמה ויש שברכתו העץ.

להרחבה בענין החמוציות עי' בספר ישא יוסף חלק ג' סי' נ למורינו הגר"י אפרתי שליט"א שדן בזה ובצורת גידולם  ובנושא ברכתם, ומסקנתו על פי דעת הגרי"ש אלישיב שלמי שאין מנהג בזה יברך עליהם בורא פרי העץ וכדעת האגרות משה. [ורק למי שיש מנהג יברך בורא פרי האדמה וכמו שמבואר במ"ב].
ולגבי ערלה עד כמה שידוע לנו אין גידול בארץ של חמוציות והכל הוא יבוא. [ונוסף על זה לוקח כמה שנים עד שהעץ נותן פירות] ולכן לא שייך בו ערלה וממילא גם לא נוהג דין תרו"מ.