נשאר לי שמן של שביעית שהופקר כדין האם אפשר להדליק בו נרות חנוכה? ומה הדין להדליק נר חנוכה בשמן שלא הפקרתי בזמן הביעור?

לדעת רוב הפוסקים אין להדליק נר חנוכה בשמן של שביעית וכן הורה החזו"א, ויש מתירים (מנחת שלמה סי' מ"ב, אור לציון שביעית פ"ב ס"ז). ודעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל – שאין להדליק בשמן של שביעית, אולם באופן שרשאי להדליק נר חנוכה בתוך הבית יש מקום לדון להלן ולהדליק אפי' בשמן של שביעית (שו"ת ישא יוסף ח"א סי' קמ"ג).
וכל זה בשמן שהופקר כדין בזמן הביעור (בערב חג השבועות תשע"ו), אך אם לא הפקירו את השמן בזמן, נאסר השמן ויש לשפוך אותו לאדמה או לשרפו מבלי ליהנות ממנו כלל.