מצוי כיום חסה מגידולי מים [ללא עפר] ברצוננו לשאול האם יוצאים ידי חובת מרור בירק הגדל בגידולי מים או שצריך דוקא גידולי קרקע, כמו כן רצינו לדעת מה ברכתם האם בורא פרי האדמה או שהכל.

גידולי מים לדעת רוב הפוסקים ברכתם אדמה [כמבואר בשו"ת שבט הלוי ח"א סי' רה בהערות לסי' רד, ובשו"ת אור לציון ח"ב פרק יד, תשובה יג וכך דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל], ואפילו לסוברים שברכתם שהכל [עי' חיי אדם כלל נא סעי' יז], מכל מקום יוצאים בה י"ח מרור כיון ששם ירק מר עליהם.